Na internetových stránkách Projektu paralelní historie NATO a Varšavské smlouvy byly zveřejněny nalezené dokumenty týkající se Válečné hry 1965, ze kterých se dá alespoň v základních rysech sestavit pravděpodobný průběh této válečné hry. Dokumenty se okrajově zmiňují i o části Československé lidové armády ve cvičné organizaci a dislokaci jako bezprostředně sousedícího svazu v sestavě sousedního frontu. Také dva nepřátelské jaderné údery jsou vedeny zřejmě z důvodů možnosti cvičného vyhodnocování radiační situace na naše území.

Cíle, úkoly, námět

Válečná hra je podle definice metoda k přezkoušení vlastních možností s ohledem na rozhodování. Je to proces, který má svá pravidla a kroky, pomocí nichž se účastníci pokoušejí představit si vývoj operace, proces, který posoudí síly a prostředky nepřítele a pravděpodobné varianty jeho činnosti, operační členění vlastních sil, jejich silná a slabá místa a charakteristiku operačního prostoru, proces, který je založen na doktrínách, operačním a taktickém úsudku, schopnostech a zkušenostech velitelů a štábů. V logické posloupnosti zaměřuje pozornost štábu na jednotlivé fáze operace. Válečná hra je velmi účinnou metodou pro analýzu a porovnávání variant činnosti. S její pomocí se zjišťuje, která z variant činnosti bude nejlepší pro splnění úkolu. Zde se jedná o jednostrannou dvoustupňovou velitelsko-štábní válečnou hru na mapách. Učební cíle a úkoly v této válečné hře byly především: Umožnit velitelům a štábům svazů a svazků získávat praxi v plánování a organizaci přesunů vojsk ze stálých posádek, v jejich rozvinování do bojových sestav, v organizaci odstraňování následků nepřátelských jaderných a leteckých úderů, přechodu vojsk do útočné operace, ve velení vojskům během útočné operace, v rychlém vyhodnocování situace, v rozhodování a vydávání rozkazů, v organizaci součinnosti při ničení nepřátelských uskupení a v plánování další bojové činnosti. Válečná hra měla dále poskytnout příležitost ke studiu Jihozápadního válčiště, organizace a možností velení NATO během vypuknutí a v počátečním stadiu války. Měla umožnit procvičení práce štábů v řízení bojové činnosti za využití pozemních a leteckých sil v podmínkách hornatého a zalesněného terénu Jihozápadního válčiště, zdokonalovat metody spolupráce mezi veliteli a štáby Jižní skupiny (sovětských) vojsk a 5. (maďarskou) armádou v otázkách přípravy, organizace a provedení moderní útočné operace v počátečním stadiu války. K procvičení cílů a úkolů válečné hry byla vytvořena tato výchozí situace:

Nepřítel:

„ZÁPADNÍ“ začínají připravovat pod záminkou různých vojenských cvičení překvapivý útok na Sovětský svaz a jiné socialistické státy. Vojska NATO po prvním jaderném úderu zahájí postup svých sil východním směrem a pod krytím vojsk Rakouska v prostorech východně WIEN a GRAZ a letectva, včetně námořního letectva 6. flotily USA, připravují útočnou operaci s cílem zničit hlavní uskupení sil „VÝCHODNÍCH“ v jižním Československu a západním Maďarsku. Plánují překročit řeku DUNAJ z chodu a hlavní úder vést ve směru TRNAVA, LUČENEC, další úder ve směru SZOMBATHELY, SZÉKESFEHÉRVÁR, CEGLÉD s následujícím rozvíjením útoku k hranicím Sovětského svazu a Rumunska. Dále na sever plánuje Střední skupina armád NATO útočné operace ve směrech BERLÍN a PRAHA.

Vlastní vojska:

V této situaci se „VÝCHODNÍ“ snaží uklidnit mezinárodní napětí a zamezit válce. Současně zvyšují aktivitu všech druhů průzkumu a v místech stálé dislokace provádějí skryté doplňování svazků a útvarů na válečné počty. Jihozápadní front skrytě připravuje útočnou operaci. Předpokládá přesunout vojska frontu ze stálých posádek, rozvinout je do bojové sestavy a zahájit útočnou operaci. Hlavní úder zasadit ve směru WIEN, LINZ a další úder ve směru SZOMBATHELY, GRAZ, VILLACH, zničit rakouská vojska v obranném postavení, dále porazit postupující síly 2. armádního sboru (NSR) a 3. armády (italské), dosáhnout 5. až 6. den operace linie PASSAU, SALZBURG, HERMAGOR a vyřadit Rakousko z války. Dále směřovat hlavní úder na MÜNCHEN, zničit operační zálohy nepřítele, ovládnout jižní část NSR a východní část Lombardské roviny v severní Itálii. 11. až 13. den operace dosáhnout linie STUTTGART, SINGEN, BREGENZ, BRESCIA, BOLOGNA, vytvořit podmínky pro pokračování útočné operace a vyřadit Itálii z války.

mapa

Úkol Jihozápadního frontu na mapě:

Šířka útočného pásma frontu:
Hloubka útočné operace:
Doba trvání operace:
Průměrná rychlost postupu:
220 – 250 km
550 – 650 km
11 – 13 dnů
50 km za den

Soused vpravo – Západní front připravuje útočnou operaci s hlavním úderem ve směru FRANKFURT a částí sil na NÜRNBERG.

Účastníci válečné hry

Řídicí cvičení je generálplukovník K. I. Provalov, velitel Jižní skupiny (sovětských) vojsk, zástupce řídícího cvičení, náčelník štábu cvičení generálmajor M. I. Erastov, zástupce náčelníka štábu Jižní skupiny (sovětských) vojsk. K účasti na válečné hře jsou ministrem obrany Maďarské lidové republiky pozváni i členové maďarského ústředního výboru [Maďarské socialistické dělnické] strany. Pomocníci řídícího válečné hry a rozhodčí jsou uvedeni v příloze [k dokumentu nebyla připojena]. Místo válečné hry: MATYÁSFÖLD – prostor sovětské posádky na východním předměstí Budapešti. Do válečné hry jsou přímo zapojeny následující velitelství a štáby: Velitelství Jižní skupiny (sovětských) vojsk jako velitelství Jihozápadního frontu, velitelství 5. armády (maďarské) jako velitelství 25. armády, velitelství letectva Jižní skupiny (sovětských) vojsk jako velitelství 20. letecké armády, v rolích příslušných vyšších velitelů a štábů velitelé a štáby svazků a útvarů 28. Karpatského armádního sboru (sovětského) [Přikarpatského vojenského okruhu] a Jižní skupiny (sovětských) vojsk. Číslování vojenských součástí je o 20 vyšší než současné bojové číslování.

Síly a prostředky válčících stran v pásmu Jihozápadního frontu:

Počty:VÝCHODNÍZÁPADNÍPoměr:
divizí (divizních ekvivalentů)10131 : 1,3
- z toho tankových331 : 1
jaderných zbraní1251301 : 1
odpalovacích zařízení
a letadel nosičů jaderných zbraní
731121 : 1,5
letadel214*4831 : 2,2
tanků244522081,1 : 1
- z toho středních228518651,2 : 1
děl a minometů125222301 : 1,8
* Nezapočítána stíhací letadla Maďarské lidové armády.

Je zarážející, že pro zvládnutí vítězné útočné operace neměl Jihozápadní front v ničem převahu. Výjimkou byl počet tanků, kde ale celková převaha 1,1 : 1, ani převaha ve středních tancích 1,2 : 1, nebyla rozhodně dostatečná.

Do válečné hry jsou zahrnuty následující vojenské součásti:

„VÝCHODNÍ“ – síly Jihozápadního frontu

„VÝCHODNÍ“ – síly Jihozápadního frontu

„ZÁPADNÍ“ – síly NATO v útočném pásmu Jihozápadního frontu

„ZÁPADNÍ“ – síly NATO v útočném pásmu Jihozápadního frontu

Neutrální síly

Neutrální síly

Časový plán válečné hry
podle astronomických a operačních časů

Astr. čas:Oper. čas:Činnost:
14:00 21. 6.14:00 21. 6.Zahájení válečné hry.
Velitelé a štáby zaujmou svá pracoviště, jsou vydány mapy.
Vydán operační úkol. Studium a příprava válečné hry.

PRVNÍ OBDOBÍ „Organizace a plánování útočné operace vojsk frontu z prostorů stálé dislokace.“
Trvání 21 hodin (od 10 00 22. 6. do 07 00 23. 6.)


Astr. čas:Oper. čas:Činnost:
10:00 22. 6.10:00 22. 6.Vydána operační směrnice, kterou bylo uloženo připravit útočnou operaci frontu.
Plánování operace, přijetí rozhodnutí a rozpracování do bojových rozkazů.
15:00 22. 6. Postupně předkládají svá rozhodnutí velitelé frontu, 25. armády, 48. armádního sboru, divizí.
03:00 23. 6.03:00 23. 6.Vydána informace, že nepřítel (2. armádní sbor NSR a 3. italská armáda) zahájil postup.
Velitel frontu nařizuje plnou bojovou pohotovost vojsk frontu a jejich vyvedení do prostorů operačního předurčení.
05:00 23. 6.05:00 23. 6.Dosaženo úplné bojové pohotovosti.
Vydána informace o přípravě nepřátelského jaderného úderu.
Velitel frontu vydává úkoly související s prvním jaderným raketovým a leteckým úderem frontu.

DRUHÉ OBDOBÍ „Prolomení obrany nepřítele v pohraniční oblasti a střetné sražení s nepřátelskými uskupeními v horských podmínkách.“
Trvání: astronomický čas: od 07 00 23. 6. do 15 00 24. 6.
operační čas: od 07 00 23. 6. do 15 00 28. 6.


Astr. čas:Oper. čas:Činnost:
07:00 23. 6.07:00 23. 6.Vydána situace č. 1 – Jaderný úder.
Získávání a zpracování informací o prvním jaderném úderu.
09:00 23. 6.09:00 23. 6.Hlášení velitelů 274. motostřelecké divize, 33. tankové divize a 20. letecké armády o odstraňování následků jaderného úderu
a obnovení bojové pohotovosti.
14:00 23. 6.14:00 23. 6.Vyslechnutí dokladu velitele frontu o jaderném úderu a o odstraňování následků nepřátelského jaderného úderu.
Operační skok na operační čas 16 00 24. 6.
16:00 23. 6.16:00 23. 6.Vydána situace č. 2 – Střetné sražení s postupujícími vojsky nepřítele.
Přijetí rozhodnutí a rozpracování do bojových rozkazů.
09:00 24. 6.Postupně předkládají svá rozhodnutí velitelé frontu, 25. armády, 48. armádního sboru, divizí.
Operační skok na operační čas 15 00 28. 6.

TŘETÍ OBDOBÍ „Zničení hlavního nepřátelského uskupení v operační hloubce a další rozvíjení operace.“
Trvání: astronomický čas: od 15 00 24. 6. do 19 00 25. 6.
operační čas: od 15 00 28. 6. do 19 00 2. 7.


Astr. čas:Oper. čas:Činnost:
15:00 24. 6.15:00 28. 6.Vydána situace č. 3 – Zničení nepřátelského uskupení v prostoru MÜNCHEN v součinnosti s 21. armádou (československou)
Západního frontu a nepřátelského uskupení v prostoru KLAGENFURT silami 25. armády.
Přijetí rozhodnutí a rozpracování do bojových rozkazů.
20:00 24. 6. Postupně předkládají svá rozhodnutí velitelé frontu, 25. armády, 48. armádního sboru, divizí.
Operační skok na operační čas 08 00 2. 7.
08:00 25. 6.08:00 2. 7.Vydána situace č. 4 – Další bojová činnost na území Itálie a organizace obrany proti leteckým a námořním výsadkům nepřítele.
Přijetí rozhodnutí a rozpracování do bojových rozkazů.
14:00 25. 6. Postupně předkládají svá rozhodnutí velitel frontu a velitel 25. armády.
19:00 25. 6. Ukončení válečné hry.
12:00 26. 6. Vyhodnocení válečné hry.

Použití jaderných zbraní

Válka samozřejmě probíhá za masového použití zbraní hromadného ničení. Italským tiskovým komentátorům není jasné, jak zjistilo nejvyšší velení VÝCHODNÍCH přesný čas nepřátelského prvního jaderného úderu, aby přesně v tu samou minutu mohli VÝCHODNÍ provést svůj úder, a která strana vlastně s jadernou válkou začala. Z informací získaných podle scénáře od patřičných zpravodajských orgánů potvrzených z více zdrojů vyplývá, že 23. 6. 1965 už v 03.30 odposlechem radiového provozu nepřítele byl zachycen a okamžitým vyhodnocením odhalen rozkaz oddílu raket Pershing k přesunu do palebných postavení. Pozemní průzkum potvrdil, že v 03.30 se tento oddíl v posádce připravuje na přesun a v 05.50 opouští LANDSBERG. Radiový průzkum také zachytil a vyhodnotil nepřátelský telegram, který v 03.40 upřesňoval palubnímu letectvu letadlové lodi cíl DUNAFÖLDVÁR – most. Pozemní průzkum dále zjistil, že v 03.30 začala na letišti GHEDI příprava 156. letky na bojový vzlet. Na letiště ERDING dorazilo v 03.45 šest nákladních vozidel, které hlídá stráž. Byla to dodávka jaderné munice pro 354. letku. V 06.20 je pozorován vzlet 155. letky z letiště PIACENZA. Radiový průzkum zjistil, že v 06.15 byl vyhlášen stav „Purple“ t. j. plná bojová pohotovost sil NATO. Radiolokátory československé protivzdušné obrany státu zaznamenaly v 06.30 hromadný vzlet z letiště ERDING a v 06.54 pět vzdušných skupinových cílů v prostoru PASSAU. Dále radiolokační průzkum zachytil v 07.00 pět vzdušných skupinových cílů v prostoru 45 km severovýchodně KLAGENFURT.

graf
První Hromadný jaderný úder „ZÁPADNÍCH“ 7 00 dne 23. června 1965
30 jaderných výbuchů, z toho 14 vzdušných a 16 pozemních

Čas:Počet a mohutnost:Vzdálenost a doba letu:Cíl a způsobené ztráty:
Řízené střely POLARIS z ponorky SSBN – Středozemní moře
7:00800 kt1100 km 4 minČOP – Město zničeno, dopravní uzel zničen.
7:00800 kt1100 km 4 minMISKOLC – Celé město zničeno, železniční uzel zablokován.
7:00800 kt1100 km 4 minDEBRECEN – Celé město zničeno, železniční uzel zablokován.
1. raketový oddíl PERSHING (NSR) – 30 km jihovýchodně LANDSBERG
7:003 x 1000 kt590 km 3 minBUDAPEST (místo velení) – Celé město zničeno, železniční uzel zablokován.
7:001000 kt540 km 3 minSZÉKESFEHÉRVÁR (místo velení) – Celé město zničeno, železniční uzel zablokován.
Letka F 100 D (USA) – letiště ERDING
7:1347 kt456 km 26 minKOMÁROM (most přes Dunaj) – Most z 80% zničen.
7:1347 kt455 km 25 min33. tanková divize
7:13 - 7:154 x 28 kt465 - 490 km 26 - 28 min31. tanková divize
156. letka F 104 (italská) – letiště GHEDI
7:0847 kt630 km 24 minPÁPA (letiště) – Zničeno 100% objektů, 2 letadla.
7:09 - 7:105 x 47 kt650 - 670 km 25 - 26 min33. tanková divize
274. motostřelecká divize
155. letka F 104 (italská) – letiště PIACENZA
7:0747 kt650 km 25 min25. armádní raketová brigáda
7:0847 kt680 km 26 minSÁRMELLÉK (letiště) – Zničeno 60% objektů, 60% letadel.
7:09 2 x 47 kt700 - 710 km 27 min127. frontová raketová brigáda
7:1047 kt715 km 28 min397. frontová protiletadlová raketová technická základna
Letka letadlové lodi 6. flotily (USA) - Středozemní moře
7:2347 kt1100 km 85 minSÁRBOGÁRD (oddíl protiletadlových řízených střel)
7:2547 kt1125 km 87 minMADOCSA (oddíl protiletadlových řízených střel)
7:2547 kt1120 km 87 minDUNAFÖLDVÁR (most přes Dunaj) – Most z 80% zničen.
7:2547 kt1130 km 87 minTÖKÖL (letiště) – Zničeno 95% objektů, 95% letadel.
7:2847 kt1160 km 90 minBAJA (most přes Dunaj) – Most z 80% zničen.
7:2947 kt1180 km 91 minKECSKEMÉT (letiště) – Zničeno 100% objektů, 2 letadla.
(jaderné výbuchy mimo pásmo Jihozápadního frontu)
7:20300 kt BRNO
7:20300 kt GOTTWALDOV [Pozn.: Zlín]

Jen pro srovnání: mohutnosti skutečných jaderných výbuchů v roce 1945 – Hirošima 15 kt, Nagasaki 20 kt.


Jihozápadní front měl zásoby jaderné a chemické munice, která byla v průběhu operace postupně doplňována. Celkem se jednalo o 125 kusů jaderné munice (hlavic a pum) s celkovou mohutností 6140 kt. Chemické munice blíže nespecifikované bylo 149 kusů.

graf

graf
První hromadný jaderný úder „VÝCHODNÍCH“ 7 00 dne 23. června 1965
30 jaderných výbuchů, z toho 11 vzdušných a 19 pozemních

Čas:Počet a mohutnost:Vzdálenost a doba letu:Cíl a způsobené ztráty:
Raketové vojsko strategického určení
7:002 x500 kt WIEN – Město úplně zničeno.
7:02500 kt ERDING (letiště) – Zničeny všechny budovy a 6 letadel.
7:02500 kt MÜNCHEN – Město zničeno.
7:02500 kt 30 km jihovýchodně LANDSBERG – Jedna baterie řízených střel PERSHING zničena.
7:02500 kt OBERAMMERGAU (sklad jaderné munice) – 70% budov zničeno.
7:02500 kt AVIANO (letiště) – Zničeny všechny budovy.
7:02500 kt VERONA – Město úplně zničeno.
7:02500 kt GHEDI (letiště) – Zničeny všechny budovy a 8 letadel.
7:03500 kt PIACENZA (letiště) – Zničeny všechny budovy a 8 letadel.
7:02500 kt VICENZA – Město zničeno.
Raketové vojsko strategického určení
7:205 x 200 kt Postupující vojska nepřítele (3. italská armáda)
25. armádní raketová brigáda
7:0040 kt110 km 1 minPostupující vojska nepřítele
7:003 x 20 kt90 - 120 km 1 min Postupující vojska nepřítele
7:0040 kt120 km 1 minGRAZ (muniční sklad) - 60% budov zničeno.
20. letecká armáda
7:353 x 50 kt700 km 65 minPostupující vojska nepřítele (2. armádní sbor NSR)
7:10 - 7:123 x 20 kt320 - 350 km 13 - 15 minPostupující vojska nepřítele
7:1320 kt500 km 20 minLINZ (letiště) - 70% budov a 6 letadel zničeno.
7:1320 kt500 km 20 minKLAGENFURT (letiště) - 70% budov zničeno.

Ztráty způsobené vojskům prvními jadernými údery na obou stranách. U ZÁPADNÍCH jsou to předpokládané ztráty.


Vojenská součást:Ztráty osob:Tanků:OT:Odpal. zařízení:Děl:Bojových letadel:
2. armádní sbor (NSR)1350801692
Rakouská vojska112551150
3. armáda (italská)3450126246 21
4. a 5. velitelství letectva 1 12
ZÁPADNÍ celkem:592525758332112
33. tanková divize5008493 12
274. motostřelecká divize6554462 9
31. tanková divize660106124
25. raketová brigáda20 1
20. letecká armáda600 4+?
127. raketová brigáda120 2
397. rak. techn. základna100
Jihozápadní front celkem:27352342793214+?

* Zřejmě jsou započítány i ztráty dalších vojenských součástí frontu.


Není jasné, proč předpokládá válečná hra mnohem větší ztráty zejména na živé síle u ZÁPADNÍCH. V počtech výbuchů a celkových součtech mohutnosti (v kt TNT) jsou v dokumentech nesrovnalosti a i v dalších součtech numerické nepřesnosti.

V přiložené mapě jsou zakresleny jen přesně lokalizované jaderné výbuchy provedené oběma stranami dne 23. 6. 1965 po sedmé hodině.

Pro možnost vyhodnocování jaderných výbuchů během válečné hry uvádějí dokumenty směry a rychlosti větru v jednotlivých zemích v intervalech 6 hodin pro první den. Celkově se předpokládá, že plocha zamořená 16 pozemními výbuchy ZÁPADNÍCH je 52 630 km2. Z toho:


4 – 400 R/h
400 – 1200 R/h
1200 a více R/h
A zóna
B zóna
C zóna
37 080 km2
9 364 km2
6 186 km2

Obdobná situace musí být i na druhé straně. Nepřítel je oslaben a demoralizován. Následuje boj. Útočící vojska Jihozápadního frontu zřejmě překonají zamořené prostory v tancích a na obrněných transportérech. Radiační průzkum, odstranění nebo objížďky vzniklých zátarasů, speciální očista atd. proběhne zřejmě velmi rychle, takže bude okamžitě zase dosaženo plné bojové pohotovosti a plánovaná rychlost postupu 50 km/den bude dodržena.


Přestože nelze válečnou hru považovat za skutečný válečný plán, vyvolaly zveřejněné dokumenty z maďarských archivů v roce 2001 značné pobouření v tisku. Zejména byly kritizovány plánované jaderné údery, které měly úplně zničit velká města v Itálii, Rakousku a Německu.


mapa Atomový hřib nad Veronou, fotomontáž z italského listu L´Arena, Verona z 5. 12. 2001.

Podle http://www.php.isn.ethz.ch/collections/colltopic.cfm?lng=en&id=16606 zpracoval P. Krist.


Poslední aktualizace: 8.2.2009

NAVRCHOLU.cz