Čepicový znak předválečné armády

Dokumenty a vzpomínky

předválečné armády

Ludvík Krejčí:
Jsme připraveni
Náčelník hlavního štábu o naší branné pohotovosti

Otištěno: Lidové noviny 24. 2. 1938, č. 98, s. 2.

          Náčelník hlavního štábu armádní generál L. Krejčí zabýval se v rozhovoru s novináři ve středu dopoledne některými naléhavými věcmi naší branné přípravy. Zmínil se především o branné výchově. První skupina důstojníků, která se počátkem ledna rozešla ke sborům a okrskům, připravuje rozdělení obcí na střediska branné výchovy, zjišťuje věkové rozvrstvení obyvatelstva a zajišťuje instruktory, cvičné místnosti a prostory. Spolky, pověřené brannou výchovou, budou určeny, až o věci rozhodne politicky vláda. Spolky, zabývající se branným výcvikem, budou sloučeny a reorganisovány v jednotnou státní organisaci.

         Příprava průmyslu a hospodářství
je z nejdůležitějších složek širší branné přípravy. Význam průmyslu pro moderní válku ukazuje spotřeba střeliva. Za celou německo-francouzskou válku 1870/71 se spotřebovalo 817.000 dělových ran, roku 1918 na francouzské frontě 12,700.000 ran měsíčné. Předpokládaná válečná spotřeba válečného materiálu je rozhodujícím měřítkem branné přípravy průmyslové. Poměrně snadná je věc u oborů, které mají ve válce obdobné nebo stejné užití, jako je průmysl automobilní nebo letecký nebo textilní a obuvnický. Složitější je úkol u podniků výlučně zbrojních, kde je třeba zajistit minimální výrobnost do doby, než se vhodný občanský průmysl přizpůsobí válečné potřebě. Některé obory musí mít už v míru válečnou kapacitu, neboť přizpůsobení by bylo obtížné technicky, nebo příliš dlouhé, jako je výroba většiny ručních zbraní, pěchotního střeliva, dělostřeleckého materiálu a speciálních zaměřovacích přístrojů. Je třeba i dostatek zapracovaného dělnictva a rozsáhlého strojního zařízení.

         V technické přípravě jde o zajištění strojního a provozního zařízení, o zásoby provozních hmot a surovin a o zapracovaný personál, zpravidla smlouvou vojenské správy s podnikem. Vojenský náš průmysl technicky i výrobní výkonností a pohotovostí učinil po převratu velké pokroky. Naše ruční zbraně soutěží úspěšně s výrobky velkých států, ve výrobě dělostřeleckého materiálu má Škodovka velkou technickou a výrobní zkušenost z války, které využívá za účinné technické a výzkumné činnosti vojenské správy i pro moderní požadavky naší armády. Důležitější je tu přemístění do prostorů vyhovujících lépe vojensky, což se uskutečňuje postupně, přes všecky potíže. Zvláště rychlým vývojem prošel po převratu náš průmysl letecký a automobilní, zajišťující dnes všecky požadavky armády.

         Vedle průmyslové přípravy pečuje vojenská správa i o širší přípravu hospodářskou, zejména o zajištění výživy vojska i civilního obyvatelstva, určité pohotovosti finanční a celé hospodářské organisace za branné pohotovosti státu. V meziministerském sboru obrany státu, který je pomocným orgánem Nejvyšší rady obrany státu, byly už vypracovány plány výživy armády a obyvatelstva a předpisy, upravující řízené hospodářství a jeho reorganisaci za branné pohotovosti.

         Opevnění
Dnešní vojenské úsilí má cílem zvýšení pohyblivosti, rychlosti a ofensivní průbojnosti armády, vrcholící v zavádění rychlých, motomechanisovaných jednotek. Je podobné pravdě, že rychlý brutální útok těchto jednotek bez formálního vypovědění války v součinnosti se vzdušnými silami, vedený s plnou bezohledností do nejcitlivějších středisk státu, bude počáteční formou příští války. Mělkost našeho území, naše mezinárodní politická exponovanost a vzdálenost spojenců pro první chvíli nás nutí, abychom se mohli v kritické době prvních dnů spoléhat jen na sebe. Nejúčelnější odpovědí na tyto myšlenky je vytvoření souvislých bariér, bránících vniku útočníka.

         Opevnění mají zajistit čas pro mobilisaci a nástup armády, zajistit před nepřátelským vpádem důležitá střediska a zajistit důležité prostory jako výchozí základnu pro účelný zásah polní armády. Se studiem obtížného souboru těchto otázek se začalo roku 1935, roku 1936 byla zahájena stavba opevnění, loni byla práce v největším rozvoji. Stavba pokračuje dosud bez rušivých prvků. Otázka posádek je rozřešena úspěšně, střežení, obsazení a výcvik těchto jednotek nejde na úkor pohotovosti polní armády. Opevňovací práce měly velmi dobrý vliv na zaměstnanost, politicky zvýšily náš prestyž, zejména u spojenců, neboť jsme jim dokázali, že vláda i lid přinášejí ochotně všechny oběti finanční i osobní pro státní nezávislost.

         Armáda a menšiny
Generál Krejčí vysvětlil, že z různých vojenských důvodů nelze vyhověti všem žádostem obcí o posádku a obšírně pak promluvil o národních menšinách v naší armádě. Zdůraznil, že v duchu zásad obou presidentů se v armádě dbá přísně naprosté rovnosti a toho, aby činná služba byla opravdovou školou snášenlivosti, vzájemného poznání a praktické součinnosti všech loyálních občanů státu, bez jakýchkoli dělítek. Přesného procentního zastoupení ve sboru důstojníků a rotmistrů nelze arci žádati, neboť tu rozhoduje jen kvalita a spolehlivost uchazeče a znalost státního jazyka. Vojenská správa má však sama zájem na dostatečném počtu velitelů a instruktorů, ovládajících dokonale menšinové jazyky. Byla zavedena informační zkouška z němčiny nebo maďarštiny podle volby před přijetím do vojenské akademie, písemné a ústní zkoušky z těchto jazyků pro uchazeče do vysoké školy válečné a vysoké intendantské školy. V některých školách a kursech bylo zavedeno povinné studium menšinových jazyků, pro zvýšení zájmu o jazyky udílejí se podpory na studium evropských jazyků. Protože v dohledné době budou odcházeti do výslužby důstojníci s válečnými zkušenostmi, a protože mladí důstojníci v tomto ohledu příliš nevyhovují, budou příště povinni důstojníci a rotmistři prokázati zevrubnou znalost jednoho menšinového jazyka zkouškou před zvláštní komisí. Výsledek se bude zapisovati do kvalifikační listiny a bude spolurozhodující pro povýšení a ustanovení.


Poslední aktualizace: 12.2.2012

NAVRCHOLU.cz