Čepicový znak předválečné armády

Dokumenty a vzpomínky

předválečné armády

Z rozhlasového projevu Karla Husárka

Otištěno: Lidové noviny, 15. 10. 1938, č. 250, s. 1-2.

Ministr veřejných prací generál Husárek promluvil dnes v 17.45 hod. do rozhlasu o programu ministerstva veřejných prací. Hlavní úkoly ministerstva veřejných prací leží ve dvou oblastech:
1. Dát okamžitě a co nejvíce užitečného zaměstnání pracujícím vrstvám a to jak dělníkům tak i technické inteligenci.
2. Připravovat přestavbu státu vzhledem k novým poměrům, pokud se týče resortu ministerstva veřejných prací.
První úkol, co nejvíce zaměstnat pracujících, je nejnaléhavější. K jeho splnění ministerstvo veřejných prací dalo pokyny především pokračovat ve všech veřejných stavbách, jež byly započaty před mobilizací a které zůstaly vně okupovaného území; kde je to možné, zrychlit jejich chod přibráním většího počtu dělníků. Dokončení těchto staveb si vyžádá 290 milionů Kč, jejichž úhrada je rozpočtově zajištěna.

Stavby silnic

Druhý krok pro odstranění nezaměstnanosti je rychlé započetí staveb a úprav silnic, pro něž jsou projekty již hotovy nebo téměř dokončeny, jež však nemohly býti zadány, ať z technických důvodů nebo i pro nedostatek finanční úhrady v nynějším roce. Jen v zemi České a Moravskoslezské těchto silničních staveb je celkem asi za 590 milionů Kč. Jde asi o tři sta staveb v celkové délce téměř tisíc kilometrů, při čemž může býti zaměstnáno padesát tisíc osob po dobu deseti měsíců. Také na Slovensku a Podkarpatské Rusi jistě bude možno provésti urychleně rozsáhlé stavby silniční. Na těchto stavbách lze zaměstnati zejména pro jednoduché, při tom však rozsáhlé a nákladné práce zemní velký počet dělníků. Podnikatelům zadají se na nich pouze tak zvané umělé stavby, to jest mosty, propusti a podobné, kdežto k jednoduchým pracím zemním bude použito pracovních útvarů, zřizovaných postupně z těch, jímž se nepodaří najít normálního zaměstnání. Bude záležet na stavebníkovi, jímž je v daném případě obec, okres, země nebo stát, aby rychle pro každou stavbu, o níž se rozhodne, aby se prováděla pracovními útvary, vyjednal pokud možno s místními podnikateli podmínky, za jakých podnikatel převezme pouze technické vedení stavby a zapůjčí potřebný inventář. Technický dozor provádí však stavebník svými normálními orgány, pracovní síly dodá velitelství pracovního útvaru nebo útvarů v dotčeném prostoru. Materiál potřebný pro stavbu dodá stavebník, k jeho získání opět může použít v případě nutnosti pracovních útvarů. Vozidla a potahy rovněž opatří stavebník a to buď volným nájmem nebo i podle zákona o vojenských přípřežích.

Pracovní tábory

Zmíním se o těchto věcech podrobněji, aby se širší veřejnost co nejdříve dověděla, jakým směrem jsou připravovány a vydány směrnice pro využití pracovních útvarů. Podtrhuji opětovně, že pracovní útvary mají být především reservoirem práce pro nezaměstnané, nikoliv robotárna a že se jimi má odstranit demoralizující účinek neplodných podpor v nezaměstnanosti. Účastníci pracovních táborů budou míti pak přednost na normálním trhu práce. V tom smyslu byly dány směrnice všem institucím prostředkujícím práci, zejména veřejným prostředkovatelnám. Vláda pevně očekává, že všichni zaměstnavatelé ve vlastním zájmu pochopí účel a význam pracovních útvarů a že budou postupovat co nejloyálněji vůči jejich příslušníkům při náboru nových sil do zaměstnání. Bude se zakročovati všemi zákonnými prostředky, aby tyto podmínky byly dodržovány.

Podpora hospodářské činnosti

Přistupuji k druhému úkolu ministerstva veřejných prací, zpracování programu pro přestavbu státu v důsledku nových poměrů. Bojím se, že v tomto směru zklamu posluchače tím, co nyní mohu povědět. Je však lépe říci poctivě holou pravdu než konejšit iluzemi. Zimní doby využijeme k tomu, aby byly rychle dokončeny projekty pro výstavbu silnic, hydrocentrál a podobně. Do té doby budeme již mít přehled o všech hospodářských podkladech a finančních možnostech. Připravovat jakékoliv dlouhodobé programy bez vyjasnění těchto podkladů znamenalo by budovat na písku. Je zřejmé, že přirozenou mezí všeho našeho podnikání, chceme-li zachovat stálou a pevnou měnu, jsou naše kapitálové možnosti. Doufáme pevně v pomoc ciziny, ale pokud budeme odkázáni na tvorby vlastního kapitálu, musíme, ponechávajíce dostatek kapitálu pro podnikání soukromé, přejímat k podnikání veřejnému jen to, co slouží hospodářské obrodě a podnícení hospodářské aktivity. Při dnešní konfiguraci našeho státu stává se problém komunikační, to jest zrychlení a zlevnění dopravy všeho druhu mezi západem a východem životní a ještě naléhavější otázkou nežli tomu bylo dosud.

Autostrady

Baťův návrh autostrád, jenž před měsícem byl snad pro náklad na výzbroj neuskutečnitelný přepych, stává se dnes velmi naléhavý.

Dunajsko-oderský kanál

Novými poměry se značně změnil hospodářský význam druhého velkého projektu, kanálu dunajsko-oderského a jeho připojením na Labe. Proto tento projekt bude třeba podrobiti zevrubnému studiu a revizi. Letecká civilní doprava zpomalením železničních spojů nabývá ještě více významu. Budeme nuceni a chceme ji podporovati všemi prostředky. Pokládám za nezbytné řešit radikálně podporu automobilismu. Mnoho se již o ní napsalo a namluvilo, výsledky jsou všem známy. Rivalita dopravy železniční a automobilní je zdravá, ale jen potud, pokud je ve prospěch zákazníků. Zatím nemohu říci více o programu činnosti ministerstva veřejných prací, avšak i to, co jsem uvedl, znamená práci na dlouhou dobu desítkám tisíců rukou.

Proto nezoufat a hlavu vzhůru!


Poslední aktualizace: 5.6.2012

NAVRCHOLU.cz