Čepicový znak poválečné armády

Studie a materiály

od našich čtenářů

Josef Šolc:
Lidové milice - Fakta a přehledy

 

Příloha

Počty osob, výzbroje a prostředků střelecké roty LM

(v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století)

 

Jednotky

Osoby

 

Výzbroj

Prostředky

Další prostředky a materiál

Pi

52

Sa

58

UK

59

Pa

Sig

44

MC

OAT

NA

rds

Velitel sr LM

1

1

     

1

     

1

Dalekohled

ZV

1

1

                 

ZVP

1

1

                 

Staršina

1

 

1

               

Radista

1

 

1

           

1

 

Zdr.instr.

1

 

1

             

Zdrav.popruh, polní nosítka

Chem. instr.

1

 

1

             

Radiometr, intenzimetr,chem.průkazník

Motocyklista

1

 

1

     

1

     

Souprava směrníka

Řidič

1

 

1

       

(1)1

1

   

Celkem vel. sr

9

3

6

   

1

1

(1)1

1

2

 

Vel. 1. sč LM

1

1

     

1

     

1

 

ZV

1

1

               

Zdravotnická brašna

Řidič

1

 

1

         

1

   

Vel. 1. sdr

1

 

1

               

Sřelec UK

1

1

 

1

           

Schránka s 50 náboji

Nabíječ UK

1

 

1

             

Schránka s 250 náboji

Střelec panc.

1

 

1

 

1

         

Brašna s 3 náboji

Nabíječ panc.

1

 

1

             

Brašna s 3 náboji

Střelec Sa

1

 

1

               

Střelec Sa

1

 

1

               

Střelec Sa

1

 

1

               

Celkem 1. sdr

8

1

7

1

1

           

2. sdr

8

1

7

1

1

           

3. sdr

8

1

7

1

1

           

Celkem 1. sč

27

5

22

3

3

1

   

1

1

 

2. sč LM

27

5

22

3

3

1

   

1

1

 

3. sč LM

27

5

22

3

3

1

   

1

1

 

Celkem sr LM

90

18

72

9

9

4

1

(1)1

4

5

 

Legenda:

Pi - pistole vz.52, Sa – samopal vz.58, UK – univerzální kulomet vz.59L, Sig – signální pistole vz. 44/67, Pa – pancéřovka, MC – motocykl, OAT – osobní automobil terénní (GAZ), NA – nákladní automobil, rds – radiová stanice, ZV – zástupce velitele, ZVP – zástupce velitele roty pro věci politické, zdr .instr. – zdravotnický instruktor, chem. instr. - chemický instruktor

Poznámka:

1) U střeleckých rot LM v rámci praporu LM

Příloha

P Ř Í S A H A

příslušníka Lidových milicí platná v šedesátých letech 20. století

Já, příslušník Lidových milicí, přísahám na svou čest a svědomí, že budu vždy a za všech okolností chránit socialistické zřízení a vymoženosti pracujícího lidu zaručené socialistickou ústavou.

Přísahám, že budu důsledně plnit příkazy Komunistické strany Československa, vlády Československé socialistické republiky a všech svých velitelů a že budu v každou dobu bdělým strážcem proti každému, kdo by se pokusil jakkoliv narušovat naše socialistické budování.

Přísahám, že svou obětavostí v práci a v boji proti nepřátelům pracujícího lidu, jakož i oddaností věci socialismu, budu vzorem všem občanům.

Přísahám, že budu pečovat o vnitřní bezpečnost Československé socialistické republiky, chránit socialistickou zákonnost, dodržovat pracovní disciplínu, střežit socialistické vlastnictví a jsem ochoten ke splnění tohoto úkolu přinést v oběť svou krev i svůj život, aby bylo dosaženo úplného vítězství nad nepřítelem.

Poruším-li tuto svou přísahu, nechť mne za to stihne zasloužený trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.

Tak přísahám !

P Ř Í S A H A

příslušníka Lidových milicí ze sedmdesátých a osmdesátých let

Já, příslušník Lidových milicí, přísahám, že budu vždy obětavě a věrně sloužit Komunistické straně Československa, dělnické třídě a své socialistické vlasti a upevňovat internacionální svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi.

Budu s plnou odpovědností a svědomitostí zvyšovat svou politickou a bojovou připravenost a uvědoměle plnit usnesení stranických orgánů, rozkazy nadřízených a všechny úkoly vyplývající z příslušnosti k Lidovým milicím.

Jsem připraven chránit se zbraní v ruce zájmy strany, revoluční vymoženosti dělnické třídy a socialistický stát před vnitřním i vnějším nepřítelem a v případě potřeby nebudu váhat při jejich obraně položit i svůj život.

Tak přísahám !

Příloha

Prapor Lidových milicí

(sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století)

Prapor LM byl nejvyšší organickou jednotkou v organizační struktuře Lidových milicí. Zahrnoval jak střelecké, tak speciální jednotky. Prapory byly vytvářeny jen v některých okresech podle konkrétních podmínek teritoria z hlediska předpokládaných úkolů i kádrových možností jednotlivých okresů a byly podřízeny krajským štábům LM.

Organizace praporu LM zahrnovala velitelství a štáb, velitelskou, spojovací a průzkumnou četu, četu velkorážních protiletadlových kulometů (VKPL) a ženijní četu. Hlavní sílu tvořily tři střelecké roty LM. Palebné zabezpečení vytvářela minometná rota a baterie bezzákluzových kanónů (BZK), logistické zabezpečení hospodářská četa a zdravotnické zabezpečení praporní obvaziště.

Organizace praporu LM

Legenda:
vč – velitelská četa plč – četa VKPL srLM – střelecká rota
spč – spojovací četa žč – ženijní četa minr - minometná rota
pzč – průzkumná četa hč – hospodářská četa batBZK – baterie BZK

Kromě osobních zbraní samopalů a pistolí měl prapor LM ve své výzbroji 28 univerzálních kulometů, 28 pancéřovek RPG 75, 3 velkorážní protiletadlové kulomety 12,7 mm, 9 minometů ráže 82 mm a 6 bezzákluzových kanónů ráže 81 mm.

Příloha

Okresní štáb Lidových milicí

(od sedmdesátých let)

Velitelem Lidových milicí v rámci okresu byl vedoucí tajemník okresního výboru KSČ. Ten měl k dispozici okresní štáb LM v čele s uvolněným náčelníkem okresního štábu. Okresní štáb se svým početním stavem lišil podle velikosti okresu a úkolu, který zabezpečoval a byl tvořen následujícími skupinami: politickou (náčelník + jeden až dva političtí pracovníci), operační (zástupce náčelníka štábu + tři až pět pracovníků), výcvikovou (náčelník skupiny + dva až pět příslušníků) a týlovou ( náčelník + tři až šest členů včetně zdravotníků). Plně obsazený okresní štáb LM tak představoval 14, 19 nebo 23 členů.

K zabezpečení činnosti disponoval okresní štáb LM jedním automobilem osobním terénním (GAZ 69) u velitelské čety, jedním automobilem nákladním (P V3S) a polní kuchyní (PK 26) u hospodářské čety a pro zabezpečení spojení stacionární radiovou stanici RM 31 TŘINEC, radiostanici R 108 a R 105 u spojovací čety.

Organizační schéma okresního štábu LM:

Jednotky zabezpečení

Mezi konstantní jednotky, které měl okresní štáb LM k zabezpečení své činnosti a k velení patřily velitelská, spojovací a hospodářská četa.

Velitelská a hospodářská četa měly ve všech okresech jednotnou organizací. Velitelskou četu kromě velitele tvořil řidič osobního terénního automobilu, střelecké družstvo běžné organizace v počtu osmi osob a družstvo chemického a ženijního zabezpečení se čtyřmi příslušníky. Velitelská četa okresního štábu LM tak měla 14 osob. Hospodářská četa OŠ LM měla včetně velitele 9 osob a skládala se z hospodářského družstva s pěti příslušníky a polní kuchyní a dopravního družstva se třemi milicionáři a jedním středním terénním nákladním automobilem.

Spojovací četa okresního štábu LM se lišila svou organizací podle velikosti okresu a zabezpečovaného úkolu a skládala se kromě velitele z velitelství čety v počtu tří nebo pěti osob, z radiového družstva se šesti nebo osmi příslušníky, kteří měli k dispozici radiostanice RM 31, R 108 a R105, dále ze spojovacího družstva o čtyřech osobách se soupravou LK 6 a provozního družstva v počtu čtyř osob, které však u spojč malých okresů nebylo. Početní stav spojovací čety okresního štábu LM tak činil 14 nebo 22 osob.

Schéma organizace jednotek zabezpečení okresního štábu LM

Velitelská četa:

Spojovací četa:

Hospodářská četa:

Příloha

Krajský štáb Lidových milicí

(od sedmdesátých let)

Velitelem Lidových milicí v kraji byl vedoucí tajemník krajského výboru KSČ. K řízení a velení jednotkám LM v rámci kraje měl k dispozici krajský štáb LM. Krajské štáby LM měly tabulkově jednotnou organizaci. Tvořily jej kromě náčelníka štábu: politická skupina s náčelníkem skupiny a dvěma pracovníky, operační skupina s náčelníkem skupiny – zástupcem náčelníka krajského štábu a čtyřmi pracovníky, výcviková skupina s náčelníkem a pěti příslušníky, spojovací skupina s náčelníkem skupiny a dvěma pracovníky, týlová skupina s náčelníkem a čtyřmi pracovníky a zdravotnická skupina tvořena náčelníkem a dvěma příslušníky. Celkem tak naplněný krajský štáb LM představovalo 26 osob včetně náčelníka štábu.

Organizační schéma krajského štábu LM:

K zabezpečení činnosti a velení měl krajský štáb LM k dispozici velitelskou, spojovací a hospodářskou četu, jejichž organizace se lišila od obdobných jednotek okresního štábu LM.

Velitelská četa zahrnovala 27 osob a tvořilo jí velitelství čety se čtyřmi milicionáři včetně velitele čety, dvě střelecká družstva po osmi příslušnících a družstvo chemického a ženijního zabezpečení, které mělo sedm osob. Spojovací četa o počtu 40 osob se skládala z velitelství čety čítající čtyři osoby včetně velitele čety, jednoho radiového družstva o pěti a dvou o sedmi příslušnících, dvou spojovacích družstvech s pěti a čtyřmi členy a provozního družstva s osmi příslušníky (3 x R 118, 1 x R 108). Hospodářská četa s hospodářským družstvem o sedmi příslušnících a dopravním družstvem se sedmi členy měla celkem 15 osob.

Schéma organizace jednotek zabezpečení krajského štábu LM

Spojovací četa:

5g-kraj-lidovych-milic-spojovaci-ceta.gif (4590 bytes)

Velitelská četa:

5h-kraj-lidovych-milic-velitelska-ceta.gif (3154 bytes)

Hospodářská četa:


Poslední aktualizace: 19.02.2006

NAVRCHOLU.cz