Čepicový znak předválečné armády

Personální přehledy

předválečné armády


reklama: www.billboard.cz

Průvodce po mobilizované čs. branné moci v době mnichovské krize
na území Slovenska a Podkarpatské Rusi

Pavel Minařík - Pavel Šrámek

Otištěno: Vojenská história, 2000, č. 2, s. 89-106

         Po edicích dokumentů věnovaných představám o obraně Slovenska za mnichovské krize a obrazu Slovenska v anketě "Armáda v roce 1938" předkládáme čtenářům Vojenské histórie průvodce po mobilizované čs. branné moci v době mnichovské krize na území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Uzavíráme tak sérii příspěvků zaměřených na vojenskou problematiku Slovenska na podzim 1938.

         Průvodce se pro větší přehlednost skládá ze dvou částí. Nejprve je zachyceno včlenění vojskových těles zbraní k vyšším velitelstvím mobilizované armády a následně je zařazeno vlastní personální obsazení vyšších velitelství a vojskových těles zbraní. Veškeré údaje jsou uváděny ve stavu, kterého bylo dosaženo 30. září 1938. Tento termín byl zvolen z několika důvodů. Především se jedná o okamžik oficiálního přijetí tzv. mnichovské dohody vládou Republiky československé. Dále k tomuto datu vyvrcholilo rozvinování čs. branné moci podle nástupového plánu předpokládajícího ozbrojenou konfrontaci s Německem a jeho případnými spojenci. Před tímto dnem teprve probíhalo vytváření nových svazků a útvarů (dobově vyšších jednotek a vojskových těles), jejich přesun do určených prostorů a převzetí do podřízenosti příslušných velitelství. Po uvedeném datu je již výrazně ovlivnilo přijetí mnichovské dohody, spojené se změnou státní hranice a propuštěním především osob německé, ale i maďarské národnosti z čs. branné moci. Na případné změny po 30. září byl brán zřetel pouze u hlavních funkcionářů, a to jen na počátku měsíce října. Podrobné zachycení všech následujících změn by bylo velmi komplikované pro jejich četnost a nespolehlivost archivních pramenů.

         S ohledem na výše uvedená východiska jsme se rozhodli zařadit do našeho příspěvku všechna vyšší velitelství a útvary zbraní, které byly zmobilizovány na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi, byť se v daný okamžik nacházely v podřízenosti různých operačních velitelství. Je zde tedy zachyceno nejenom složení III. armády, ale i vyšších velitelství a útvarů rozmístěných na teritoriu českých zemí a podléhajících buď Hlavnímu velitelství nebo I. a IV. armádě. Na Slovensko se zpravidla vrátily během října a listopadu 1938, i když v této době jejich personální obsazení již mohlo být částečně odlišné.

         V době konání mnichovské konference, tj. na konci září 1938, se na území Slovenska a Podkarpatské Rusi nalézala tři velitelství sborů (Hraniční pásmo XV, XVI a VII. sbor) a 11 divizí (Hraniční oblasti 39, 40, 41 a 42, dále 9., 10., 11., 15., 16., 22. divize a 3. rychlá divize). Zmíněné vyšší jednotky, s výjimkou 4 divizí příslušejících do zálohy Hlavního velitelství (9., 15., 16., 22.), podléhaly velitelství III. armády. Dále na Slovensku působila tři velitelství sborových oblastí. Mimo slovenské teritorium byla rozmístěny tři velitelství sborů (V., VI., VIII.) a čtyři divize (12., 17., 20., 21.).

         Protože po přijetí mnichovského diktátu pokleslo nebezpečí války s Německem a naopak vzrůstala hrozba konfliktu s Maďarskem, začaly se na Slovensko stahovat slovenské divize z českých zemí, které byly na jejich teritorium původně přesunuty v souladu s platným nástupovým plánem. Již v prvních říjnových dnech se vrátily 20. a 21. divize a velitelství VIII. sboru z jihovýchodní Moravy. Následovala je 17. divize, která byla soustředěna až v severních Čechách. Vzhledem k zahájení demobilizace československé armády a pokračujícímu obsazování pohraničí českých zemí bylo 9. října 1938 rozhodnuto o převozu dalších svazků, které mobilizovaly na Slovensku, s výjimkou 12. divize rozložené na severovýchodní Moravě. V rámci tohoto nařízení se na Slovensko vrátilo velitelství V. sboru z jihovýchodní Moravy a velitelství VI. sboru z jihovýchodních Čech, přičemž útvary V. sboru byly od 11. října podřízeny VIII. sboru. Dne 11. října došlo ke zrušení V., VI. a VII. sborové oblasti. Jejich agendu převzal V. sbor, společně s Hraničními pásmy XVI a XV.

         Po neúspěchu československo-maďarských jednání v Komárně začátkem října 1938 řešila maďarské územní požadavky vůči Slovensku a Podkarpatské Rusi arbitrážní komise ve Vídni. Na základě rozhodnutí komise bylo do 10. listopadu obsazeno jižní Slovensko a jih Podkarpatské Rusi. Ještě před touto tzv. vídenskou arbitráží posílila III. armádu 12. divize a speciální útvary z českých zemí (motorizovaná pěchota, obrněná technika, stíhací a bombardovací letectvo), takže její bojová síla dosáhla 6 sborů zahrnujících 15 divizí.

         Po předcházející realizaci I. a II. etapy demobilizace, vyhlášených v průběhu měsíce října, proběhla na Slovensku v listopadu III. etapa a na začátku prosince IV. etapa demobilizace. Dne 15. prosince 1938 bylo zrušeno velitelství III. armády a začala poslední, V. etapa demobilizace. Koncem roku se do domovských posádek vrátila většina posilových jednotek z českých zemí. Velitelství IV. armády postupně demobilizovalo již během měsíce října a přemístilo se do Tatranských Zrubů (tehdy Vojenských Srubů). Zde dnem 30. listopadu 1938 bez náhrady zaniklo, tj. Zemské vojenské velitelství v Košicích již nebylo obnoveno.

         Jako prameny při tvorbě článku posloužily především mírové přehledy velitelů vojskových těles čs. branné moci a soupis důstojníků z povolání ve Schematismu čs. branné moci, na jejichž základě byli určeni nebo alespoň vytipováni možní váleční velitelé. Jejich zařazení jsme vždy ověřili v kvalifikační listině, resp. ve válečné kvalifikační listině dotyčné osoby. Využity byly dále písemnosti jednotlivých vojskových těles z období mobilizace (spisy, rozkazy, deníky), jejich nadřízených vyšších velitelství a přehledy plánovaného (zprávy o pohotovosti) nebo skutečného (hlášení z mobilizace) personálního obsazení.

         Sledovaný okruh funkcí je na jednotlivých organizačních stupních rozdílný. U vyšších velitelství jsou zpravidla zachyceni velitel, vedoucí funkcionáři štábů, jednotlivých druhů zbraní a služeb. Vzhledem k dochovanosti písemností III. armády z doby branné pohotovosti státu bylo možné uvést četné podrobnosti, např. přednosty skupin na odděleních štábu armády, přednosty oddělení na štábech sborů a divizí apod. Výjimku představuje složení velitelství IV. armády, neboť většina jeho příslušníků se rekrutovala z teritoria Moravy. Proto je v jeho případě seznam funkcionářů omezen na osoby, které v době míru vykonávaly svoji službu na území Slovenska. U vojskových těles zbraní je uveden pouze velitel na stupni pluk a samostatný prapor (oddíl či peruť). Jen v několika málo případech se nepodařilo zjistit jména sledovaných funkcionářů (13 osob z 540). Pro přílišnou rozsáhlost nejsou v přehledu zachyceni velitelé vojskových těles všech druhů služeb.

         Každá osoba je uvedena plným jménem podle Schematismu čs. branné moci z roku 1938, hodností a případnými akademickými tituly. Oficiální podoba jména a příjmení příslušného funkcionáře je zachována i v případě, že v pozdějším období došlo k její úpravě (např. jména Štěpán na Štefan). Tyto údaje jsou doplněny rokem narození a národností, přičemž českou národnost neuvádíme a výslovně odkazujeme jen na národnosti jiné. Pomocí prvního údaje si lze učinit představu o věkovém složení velitelského sboru zmobilizované armády, popř. vyhledat osobní spisy v archivu, pomocí druhého zjistit zastoupení jednotlivých národnostních menšin v mobilizované armádě.

         Bližším rozborem údajů o více než pěti stovkách funkcionářů lze zjistit řadu zajímavých skutečností, platných pro celou tehdejší čs. armádu. Jako přednostové oddělení na štábech divizí působili čerství absolventi Vysoké školy válečné, bez praktických zkušeností. V jiném případě (telegrafní vojsko sborů a divizí) došlo ke spojení funkce velitele druhu zbraně, velitele útvaru a přednosty služby, což v praxi vyvolávalo velké problémy. Pouze ojediněle byly na vyšší velitelské funkce polní armády zařazováni záložní důstojníci či důstojníci ve výslužbě. Naopak na velitelstvích zápolní armády, tj. např. u sborových oblastí, měli většinové zastoupení. Charakteristické bylo rovněž nízké zastoupení důstojníků jiné národnosti než české. Velitelský sbor vyšších velitelství a vojskových těles zbraní měl převážně český charakter. V menší míře jej doplňovali důstojníci ruské a německé národnosti. Zanedbatelné bylo zastoupení slovenských důstojníků, které ve sledovaném vzorku na velitelských funkcích reprezentoval jen divizní generál Viest a tři velitelé telegrafních praporů. Na ostatních funkcích bylo zjištěno dalších 15 osob slovenské národnosti. Celkové počty Slováků v předkládaném přehledu ale odpovídají jejich tehdejšímu procentuálnímu zastoupení ve velitelském sboru prvorepublikové čs. armády.

         Předkládaný personální průvodce je výsledkem zhruba dvouleté práce. Přesto jde stále o pracovní materiál, u něhož nelze vyloučit drobné změny a opravy. Za pomoc při jeho vzniku děkujeme pánům Ing. Ivanu Lachovi a prom. hist. Václavu Slukovi.

ZAŘAZENÍ VOJSKOVÝCH TĚLES ZBRANÍ ZMOBILIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A PODKARPATSKÉ RUSI K VYŠŠÍM VELITELSTVÍM POLNÍ ARMÁDY k 30. září 1938

HLAVNÍ VELITELSTVÍ

- přímo podřízeny:
skupina OPL VII/152 Vyškov
skupina OPL VI/153

- dispoziční vyšší jednotky:
12. divize
pěší pluk 70
pěší pluk 86
pěší pluk 95
dělostřelecký pluk 12
smíšený přezvědný oddíl 12
telegrafní prapor 12
16. divize
pěší pluk 41
horský pěší pluk 1
horský pěší pluk 2
dělostřelecký pluk 201
smíšený přezvědný oddíl 16
telegrafní prapor 16
22. divize
pěší pluk 66
pěší pluk 87
horský pěší pluk 7
dělostřelecký pluk 204
smíšený přezvědný oddíl 22
telegrafní prapor 22
VIII. sbor

- přímo podřízeny:
dělostřelecký pluk 113
dělostřelecký pluk 114
telegrafní prapor 58

- dispoziční vyšší jednotky:
9. divize
pěší pluk 62
pěší pluk 73
pěší pluk 89
dělostřelecký pluk 9
smíšený přezvědný oddíl 9
telegrafní prapor 9
15. divize
pěší pluk 9
pěší pluk 17
dělostřelecký pluk 15
smíšený přezvědný oddíl 15
telegrafní prapor 15
21. divize
pěší pluk 91
horský pěší pluk 5
horský pěší pluk 6
dělostřelecký pluk 203
smíšený přezvědný oddíl 21
telegrafní prapor 21

I. ARMÁDA

- dispoziční vyšší jednotky:
Hraniční pásmo XI

- dispoziční vyšší jednotky:
Skupina 1
dělostřelecký pluk 42

I. sbor

- dispoziční vyšší jednotky:
5. divize
dělostřelecký pluk 202

II. sbor

- dispoziční vyšší jednotky:
17. divize
pěší pluk 16
pěší pluk 21 (z teritoria ZVV Praha)
pěší pluk 37
pěší pluk 44 (z teritoria ZVV Praha)
strážní prapor XXIX (z teritoria ZVV Praha)
strážní prapor XXX (z teritoria ZVV Praha)
samostatná strážní rota 2 (z teritoria ZVV Praha)
horský pěší pluk 3
dělostřelecký pluk 104 (z teritoria ZVV Praha)
smíšený přezvědný oddíl 17
telegrafní prapor 17

III. ARMÁDA

- přímo podřízeny:
dělostřelecký pluk 54
dělostřelecký pluk 109
obvod OPL "D" Trenčín
skupina OPL I/153
skupina OPL II/153
skupina OPL V/153
skupina OPL III/153 Žilina
skupina OPL IV/153 Bratislava
skupina OPL X/153 Nováky
peruť III/3
mostní prapor
telegrafní prapor 73

- dispoziční vyšší jednotky:

VII. sbor

- přímo podřízeny:
pěší pluk 7
pěší pluk 57
dělostřelecký pluk 101
telegrafní prapor 57

- dispoziční vyšší jednotky:
Hraniční oblast 39
pěší pluk 12
pěší pluk 23
pěší pluk 39
hraničářský prapor 31
hraničářský prapor 50
dělostřelecký pluk 39
smíšený přezvědný oddíl 39
telegrafní prapor 39
Hraniční pásmo XV

- přímo podřízeny:
smíšený přezvědný oddíl 40
telegrafní prapor 65

- dispoziční vyšší jednotky:
Hraniční oblast 40
pěší pluk 25
pěší pluk 26
hraničářský prapor 8
hraničářský prapor 28
dělostřelecký pluk 40
dělostřelecký pluk 135
oddíl hrubých minometů 3
telegrafní prapor 40
Hraniční pásmo XVI

- přímo podřízeny:
telegrafní prapor 66

- dispoziční vyšší jednotky:
Hraniční oblast 41
pěší pluk 14
pěší pluk 32
horský pěší pluk 4
hraničářský prapor 9
hraničářský prapor 29
dělostřelecký pluk 41
smíšený přezvědný oddíl 41
telegrafní prapor 41
Hraniční oblast 42
pěší pluk 20
pěší pluk 36
pěší pluk 45
dělostřelecký pluk 136
smíšený přezvědný oddíl 42
telegrafní prapor 42
10. divize
pěší pluk 75
pěší pluk 76
dělostřelecký pluk 10
smíšený přezvědný oddíl 10
telegrafní prapor 10
11. divize
pěší pluk 64
pěší pluk 82
horský pěší pluk 8
dělostřelecký pluk 11
smíšený přezvědný oddíl 11
telegrafní prapor 11
3. rychlá divize
3. jezdecká brigáda
dragounský pluk 3
dragounský pluk 11
cyklistický prapor 3
dělostřelecký oddíl 83
3. motorizovaná brigáda
rota lehkých tanků 3
dělostřelecký oddíl 87
motorizovaný přezvědný oddíl 3
telegrafní prapor 83

IV. ARMÁDA

- přímo podřízeny:
skupina bojového letectva IV. A
peruť V/3

- dispoziční vyšší jednotky:
Hraniční pásmo XIV

- přímo podřízeny:
pěší pluk 33

VI. sbor

- přímo podřízeny:
dělostřelecký pluk 111
dělostřelecký pluk 112
telegrafní prapor 56

V. sbor

- přímo podřízeny:
dělostřelecký pluk 110
dělostřelecký pluk 126
telegrafní prapor 55

- dispoziční vyšší jednotky:
20. divize
pěší pluk 59
pěší pluk 67
pěší pluk 83
dělostřelecký pluk 20
smíšený přezvědný oddíl 20
telegrafní prapor 20

NEZAŘAZENÉ ÚTVARY - POSTAVENÉ POUZE PERSONÁLNĚ BEZ TECHNIKY
(setrvaly v místě výzbrojních stanic)

prapor lehkých tanků 5 (předurčen pro 3.rychlou divizi)
prapor lehkých tanků 6 (předurčen pro 3.rychlou divizi)
prapor lehkých tanků 13 (předurčen pro zálohu Hlavního velitelství)

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VYŠŠÍCH VELITELSTVÍ A VOJSKOVÝCH TĚLES ZBRANÍ ZMOBILIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A PODKARPATSKÉ RUSI k 30. září 1938

III. armáda ŠTEFÁNIK:
velitel: arm. gen. Josef VOTRUBA 10 1879
pobočník velitele: škpt. jezd. Otakar VOLÁK 1902
náčelník štábu: plk. gšt. Bedřich KRATOCHVÍL 1894
podnáčelník štábu: plk. gšt. František WALTER 1891
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. gšt. Jan VASTL 1896
přednosta organizační skupiny: kpt. pěch. Josef RAK 6 1907
přednosta osobní skupiny: pplk. pěch. Ludvík STRAŠÍK 1886
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): pplk. gšt. Adolf KLEMENT 1897
přednosta studijní skupiny: škpt. děl. Otmar RŮŽEK 6 1901
přednosta pátrací skupiny: mjr. pěch. Alois BÖHM 1898
přednosta propagační, tiskové a cenzurní skupiny: mjr. pěch. Karel CERMAN 1892
přednosta 3. oddělení (operačního): pplk. gšt. Bohumil PALEČEK 1892
přednosta operační skupiny: mjr. gšt. Alfred RESSEL 11 1900
přednosta výcvikové skupiny: mjr. gšt. Karel HENZL 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. gšt. Josef VÁŇA 1893
přednosta všeobecné skupiny: mjr. gšt. Jan NEHYBA 1900
přednosta zbrojně-materiální skupiny: škpt. gšt. Bohuslav SELUCKÝ 1905
přednosta dopravní skupiny: škpt. let. František PAUKERT 6 1903
velitel dělostřelectva: div. gen. Hugo VOJTA 1885
přednosta všeobecné skupiny: mjr. děl. Vladimír HEJMOVSKÝ 5 1892
přednosta chemické skupiny: kpt. děl. Oldřich SMITKA 1901
velitel letectva: plk. let. Jaroslav SKÁLA 1894
přednosta všeobecné skupiny: mjr. gšt. Emil DEUTSCH 1903
přednosta materiální skupiny: plk. let. Karel DYMEŠ 12 1895
velitel dělostřelectva proti letadlům: plk. děl. Josef JANISCH 4 1887
velitel ženijního vojska: brig. gen. Ing. Jaroslav UNTERMÜLLER 1889
přednosta ženijní skupiny: mjr. žen. v z. Vladislav PODSEDNÍK 1898
přednosta materiální skupiny: kpt. žen. Otakar KAMENÍČEK 1905
velitel telegrafního vojska: plk. tel. Jan DOUPOVEC 1893
přednosta všeobecné skupiny: pplk. tel. Josef HALÍK 1888
přednosta materiální skupiny: npor. tel. v z. Miroslav CEJPA 1899
přednosta poštovní skupiny: kpt. tel. v z. JUDr. Vilém HNILICA 1895
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. MUDr. Bohumír KRÝŽE 1883
přednosta intendanční služby: plk. intend. Richard KINDERMANN 1892
zástupce přednosty: plk. intend. v. v. Josef HOLDA 1881
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Josef MITÁČEK 1887
přednosta remontní služby: pplk. rem. v. v. Herbert ROSTOSKY 4 1879
přednosta služby silniční dopravy: plk. děl. Albert REYMOND 1882
přednosta automobilní skupiny: škpt. děl. v z. Jaroslav ADÁMEK 1888
přednosta vozatajské skupiny: pplk. jezd. Richard HÜBNER 1887
přednosta automobilní služby: mjr. děl. Jan KRENČEJ 3 1895
předseda vyššího polního soudu: plk. just. JUDr.Ferdinand ŘEZNÍČEK 1886
vyšší polní prokurátor: plk. just. František ONDRUŠKA 1882
přednosta duchovní správy církve římsko-katolické: pplk. duch. František KOVALČÍK 3 1890
přednosta duchovní správy církve řecko-katolické: ppor. duch. v z. Julius HRICIŠÁK 3 1903
přednosta duchovní správy církve evangelické: npor. duch. Pavel JANECZEK 1911
přednosta duchovní správy církve československé: ppor. duch. v z. František KROTIL 1908
přednosta etapní služby: brig. gen. Jindřich BEJL 1890
náčelník štábu: plk. gšt. Ferdinand SILVESTER 1888
styčný důstojník 3. oddělení štábu HV: pplk. gšt. Svatopluk ROZMARA 1899
přednosta pomocné kanceláře velitelství: škpt. kanc. Josef HÜBNER 1885
přednosta pomocné kanceláře štábu: škpt. kanc. Michal HEFKA 3 1883
velitel stanu: mjr. pěch. Karel BURKA 1892
polní pokladna: kpt. ú. k. v. v. Theodor DOBROVSKÝ 1877
velitel štábní roty: npor. pěch. Miloš UHLÁRIK 3 1902
velitel oddílu polního četnictva: mjr. čet. Timeteus IŠTOK 1
IV. armáda NERUDA:
velitel: arm. gen. Lev PRCHALA 1892
náčelník štábu: plk. gšt. Alois PÁRAL 1892
přednosta 3. oddělení (operačního): pplk. gšt. Jan SRB 1894
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. gšt. František KALA 1898
velitel dělostřelectva: brig. gen. Ing. Josef VEDRAL 1886
velitel letectva: plk. let. František SAZIMA 1895
velitel telegrafního vojska: plk. tel. František ČIHÁK 1885
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. MUDr. Jan LECHNÝŘ 1885
přednosta intendanční služby: plk. intend. Jan KVITA 1887
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Kuno KRAINZ 1889
přednosta služby silniční dopravy: mjr. děl. Jan ZELINKA 1894
přednosta automobilní služby: pplk. děl. František IRLACHER 1889
Hraniční pásmo XV ADAM:
velitel: div. gen. Bedřich HOMOLA 1887
náčelník štábu: plk. gšt. František SLEZÁK 1890
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Alois JELÍNEK 1897
přednosta 1. oddělení (organizačního): 1
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Vladimír SKÁLA 1903
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Josef NEDBÁLEK 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. gšt. Josef GONIC 1902
velitel dělostřelectva: brig. gen. Jiří MACKEVIČ 5 1887
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Josef KLICPERA 1889
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Pavel ŠKOPÍK 1888
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Vratislav KOUŘIL 1887
přednosta veterinární služby: pplk. vet. Václav HLÁDEK 1892
přednosta remontní služby: pplk. rem. Ota ZAPLETAL 1887
přednosta automobilní služby: plk. děl. v. v. Rudolf HANÁK 1883
přednosta služby silniční dopravy: škpt. jezd. v z. Otto STRASCHNOV 2 1881
předseda vyššího polního soudu: 1
vyšší polní prokurátor: 1
přednosta katolické duchovní správy: npor. duch. Antonín SVIEŽENÝ 3 1906
velitel dělostřeleckého pluku 135: plk. děl. Pavel KOC 2 1896
velitel telegrafního praporu 65: mjr. tel. František VÍTEK 1891
Hraniční pásmo XVI FERDINAND:
velitel: div. gen. Ondřej MÉZL 1887
náčelník štábu: plk. gšt. Jan KŘEPEL 1888
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Viktor DYK 1895
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. gšt. Štěpán TATARKO 3 1904
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. František URBAN 1902
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Jaroslav SVOBODA 1896
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. Emanuel ZELINKA 1901
velitel dělostřelectva: brig. gen. Jan KARGER 1887
velitel ženijního vojska: plk. žen. Josef NOVÁK 1888
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. František VERMOUZEK 1880
přednosta intendanční služby: pplk. intend. František KRYCHTÁLEK 1895
přednosta veterinární služby: mjr. vet. Leopold KOLBE 4 1893
přednosta remontní služby: mjr. rem. Jan FISCHER 1891
přednosta automobilní služby: kpt. děl. v z. Václav MUNZAR 1896
přednosta služby silniční dopravy: škpt. děl. Benedikt DÚBRAVEC 3 1892
předseda vyššího polního soudu: pplk. just. JUDr. Břetislav MENČÍK 1884
vyšší polní prokurátor: pplk. just. Vojtěch SVOZIL 1887
přednosta katolické duchovní správy: mjr. duch. Valentin VILKOVSKÝ 2, 3 1892
velitel dělostřeleckého pluku 136: plk. děl. Jaroslav TYRNA 1894
velitel telegrafního praporu 66: plk. tel. František ELIAS 1892
V. sbor KOLÁR:
velitel: div. gen. Alois ELIÁŠ 13 1890
náčelník štábu: plk. gšt. Josef SÝKORA 1890
podnáčelník štábu: pplk. gšt. František COUFAL 1892
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. děl. Jaroslav HRUŠKA 7 1905
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Jaroslav ŘÍHA 1901
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Karel JELÍNEK 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. pěch. Jindřich STODOLA 7 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. František KRYŠTOF 1891
velitel ženijního vojska: plk. žen. Cyril ŠUP 1885
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef ŠVEC 1881
přednosta intendanční služby: plk. intend. Gustav BRABEC 1888
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Augustin HANSLIAN 1892
přednosta remontní služby: mjr. rem. Jan POSILES 1895
přednosta automobilní služby: kpt. děl. v z. Václav STŘÍBRNÝ 1891
přednosta služby silniční dopravy: mjr. děl. Eduard ZALABÁK 1895
předseda vyššího polního soudu: pplk. just. JUDr. Karel PAVLÍČEK 1886
vyšší polní prokurátor: mjr. just. Jaroslav VAŠATA 1894
přednosta katolické duchovní správy: npor. duch. Josef MACÍK 1906
velitel dělostřeleckého pluku 110: plk. děl. Matěj PACLÍK 1890
velitel dělostřeleckého pluku 126: pplk. děl. Vladimír DVOŘÁK 1886
velitel telegrafního praporu 55: pplk. tel. Hynek POMAHAČ 1888
VI. sbor RÁZUS:
velitel: div. gen. Rudolf VIEST 3, 14 1890
náčelník štábu: plk. gšt. Jan HEŘMAN 1889
podnáčelník štábu: plk. gšt. Robert PREIDEL 1892
přednosta 1. oddělení (organizačního): kpt. jezd. Radomír MATOUŠEK 7 1904
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. děl. Václav LANGKRAMER 7 1906
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Ladislav KOMENDA 1902
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. děl. Ctibor WEINTRITT 7 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. Vasil KIREJ 5 1879
velitel ženijního vojska: plk. žen. Emil LIPPERT 1885
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Vladimír ASMAN 1889
přednosta intendanční služby: plk. intend. Štěpán CHRUDINA 1890
přednosta veterinární služby: pplk. vet. MVDr. Filip UHER 1894
přednosta remontní služby: mjr. rem. v. v. Jaroslav TEPLÝ 1881
přednosta automobilní služby: škpt. děl. Josef ŠTĚPÁN 1904
přednosta služby silniční dopravy: škpt. děl. Josef MORÁVEK 1903
předseda vyššího polního soudu: mjr. just. Gabriel SUDOLSKÝ 1892
vyšší polní prokurátor: pplk. just. Karel FARÁŘ 1889
přednosta katolické duchovní správy: kpt. duch. Augustin OLŠAR 1906
velitel dělostřeleckého pluku 111: pplk. děl. Jan JEMELKA 1895
velitel dělostřeleckého pluku 112: plk. děl. Čeněk JANKO 1883
velitel telegrafního praporu 56: mjr. tel. Viktor DOSTALÍK 1893
VII. sbor HURBAN:
velitel: div. gen. Josef MÁNEK 1886
náčelník štábu: plk. gšt. Josef VRZÁČEK 1894
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Josef KOSTKA 1896
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. děl. Josef CINGROŠ 7 1905
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Emil NOVOTNÝ 1903
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Zdeněk SLÁDEČEK 1901
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. František FO . jezd. Jan PITRA 1904
předseda vyššího polního soudu: pplk. just. Jaroslav DREUSCHUCH 1884
vyšší polní prokurátor: pplk. just. JUDr. Eduard LUKAS 1885
přednosta katolické duchovní správy: npor. duch. Robert BEDNAŘÍK 1909
velitel dělostřeleckého pluku 101: pplk. děl. Quido MÜHLFRIED 4 1888
velitel dělostřeleckého pluku 109: pplk. děl. Karel BERGER 4 1887
velitel telegrafního praporu 57: pplk. tel. Ing. Josef MAREK 1886
VIII. sbor TAJOVSKÝ:
velitel: div. gen. Jiří HUDEČEK 15 1888
náčelník štábu: plk. gšt. Jaroslav VEDRAL 1895
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Jan REŠ 1896
přednosta 1. oddělení (organizačního): kpt. pěch. Pravoslav ŘIDKÝ 7 1907
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. pěch. Mojmír KŘÍŽ 7 1906
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Miroslav SVOBODA 1903
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. gšt. Vladimír ŠOFFR 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. František HORÁČEK 1891
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Antonín ŠLEJMAR 1887
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Otakar KARLÍK 1885
přednosta intendanční služby: plk. intend. Karel KRÁL 1889
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Emanuel BROSKVA 1890
přednosta remontní služby: 16
přednosta automobilní služby: škpt. děl. v z. Václav STRAKA 1887
přednosta služby silniční dopravy: 17
předseda vyššího polního soudu: plk. just. Jan ŘEHÁK 1892
vyšší polní prokurátor: pplk. just. JUDr. Jan HRDLIČKA 1893
přednosta katolické duchovní správy: npor. duch. Antonín TITMAN 1910
velitel dělostřeleckého pluku 113: pplk. děl. Jan MASCHAUER 4, 18 1886
velitel dělostřeleckého pluku 114: pplk. děl. Alexander JIŘÍČEK 1889
velitel telegrafního praporu 58: pplk. tel. Bohumil HONOMICHL 1895
Hraniční oblast 39 RAFAEL:
velitel: div. gen. Miloš ŽÁK 1891
náčelník štábu: pplk. gšt. Vincenc Maria KOBLITZ 1895
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Rudolf POSEDIL 1901
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. gšt. Viliam TALSKÝ 3 1904
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. gšt. František ŠKÁRKA 1900
přednosta 4. oddělení (materiálního): npor. pěch. Jan SCHROGL 7 1906
velitel dělostřelectva: 9
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Václav FECHTNER 1895
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Jan BROKEŠ 1892
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Karel CHROMEČEK 1891
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. František SERBUS 1895
přednosta služby silniční dopravy: npor. děl. v z. Josef KRČIL 1901
velitel pěšího pluku 12: plk. pěch. Ladislav BENEŠ 1887
velitel pěšího pluku 23: plk. pěch. František VONDRÁČEK 1891
velitel pěšího pluku 39: plk. gšt. Václav ENGLER 1886
velitel hraničářského praporu 31: pplk. pěch. Stanislav KOPAL 1892
velitel hraničářského praporu 50: pplk. pěch. František KOTRČ 1893
velitel dělostřeleckého pluku 39: plk. děl. Petr NOVÁK 1891
velitel smíšeného přezvědného oddílu 39: mjr. jezd. Otakar JANDA 1894
velitel telegrafního praporu 39: škpt. tel. Jaromír DEMEL 1906
Hraniční oblast 40 MEDARD:
velitel: brig. gen. Ing. Bohumil RYTÍŘ 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Štěpán ANDREAS 1895
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Jan HLAVA 1894
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. gšt. František BAUER 1906
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Václav ŠPOTZ 1903
přednosta 4. oddělení (materiálního): npor. pěch. Josef KUBÍN 7 1906
velitel dělostřelectva: 9
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Alois STÖGBAUER 4 1888
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Bedřich HAHN 1889
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Václav HLADKÝ 1895
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Augustin BINTER 2 1903
přednosta služby silniční dopravy: npor. děl. v z. Hynek NAVRÁTIL 1899
velitel pěšího pluku 7: plk. pěch. Václav STRATIL 1888
velitel pěšího pluku 25: plk. pěch. Theodor DVOŘÁK 1889
velitel pěšího pluku 26: plk. pěch. Prokop SLOUP 1888
velitel hraničářského praporu 8: plk. pěch. Karel BLOCH 1890
velitel hraničářského praporu 28: pplk. pěch. Josef POSPÍŠIL 1886
velitel dělostřeleckého pluku 40: plk. děl. Karel ANDĚL 1888
velitel smíšeného přezvědného oddílu 40: pplk. jezd. Karel FIALKA 1890
velitel telegrafního praporu 40: npor. tel. Alois MUCHA 1910
Hraniční oblast 41 ALFONS:
velitel: brig. gen. Ondřej MORAVEC 1887
náčelník štábu: pplk. gšt. Jan PACHOLÍK 1890
přednosta 1. oddělení (organizačního): npor. pěch. Antonín MALÝ 7 1909
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. děl. Vladimír MISTERKA 6 1906
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Josef HERGET 1903
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. děl. Jaroslav JIROTKA 7 1905
velitel dělostřelectva: 9
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Hugo BUŘINSKÝ 1903
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Leopold MOKRÁČEK 1893
přednosta intendanční služby: mjr. intend. František PERGTOLD 1893
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Antonín ZACH 4 1896
přednosta služby silniční dopravy: 1, 19
velitel pěšího pluku 14: plk. gšt. Miroslav PETŘÍK 1887
velitel pěšího pluku 32: plk. pěch. Jan KLUZÁK 20 1889
velitel horského pěšího pluku 4: plk. gšt. Oldřich ŠPANIEL 1894
velitel hraničářského praporu 9: plk. pěch. Rudolf VONDRA 1889
velitel hraničářského praporu 29: pplk. pěch. Antonín ŽŮREK 1892
velitel dělostřeleckého pluku 41: pplk. děl. Roman SEMBRATOVIČ 5, 21 1890
velitel smíšeného přezvědného oddílu 41: mjr. jezd. Jan TLAČBABA 1894
velitel telegrafního praporu 41: škpt. tel. Ota SOBĚTZKÝ 1902
Hraniční oblast 42 KAROL:
velitel: brig. gen. Oleg SVÁTEK 1888
náčelník štábu: pplk. gšt. Theodor LANG 1887
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. pěch. Bohumil ŘEZNÍČEK 1894
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. gšt. Jaroslav LIZÁLEK 1904
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Kamil NOVÁK 1902
přednosta 4. oddělení (materiálního): npor. pěch. Karel VACEK 1909
velitel dělostřelectva: 9
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Arkadij KULIČENKO 5 1895
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. František ULMAN 1888
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Metoděj HLUCHÝ 1890
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Josef LOYKA 1894
přednosta služby silniční dopravy: 1
velitel pěšího pluku 20: pplk. pěch. Vilém ŠOLTYS 1890
velitel pěšího pluku 36: plk. gšt. Vilém SÝKORA 1894
velitel pěšího pluku 45: pplk. pěch. František VÁCLAVEK 1886
velitel dělostřeleckého pluku 42: plk. děl. Jaroslav MILOTA 1894
velitel smíšeného přezvědného oddílu 42: mjr. jezd. Jan NEŠETŘIL 1891
velitel telegrafního praporu 42: kpt. tel. Ing. Štěpán ZÁVODNÝ 3 1906
9. divize HODŽA:
velitel: brig. gen. Jan BENEŠ 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Jaroslav POŠÍBAL 1897
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Čeněk CHOTAŠ 1901
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. děl. Karel JADAVAN 7 1905
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. děl. Karel TYR 7 1908
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. pěch. Maxmilián SPERLING 1896
velitel dělostřelectva: plk. děl. Karel KLOBOUČNÍK 1884
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Vladimír ŠPALEK 1897
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Adolf SCHUBERT 1882
přednosta intendanční služby: kpt. hosp. Jindřich BARTŮNĚK 1901
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. František RÉDA 1891
přednosta služby silniční dopravy: 1
velitel pěšího pluku 62: pplk. pěch. Jan VLADÍK 1894
velitel pěšího pluku 73: pplk. pěch. Oskar BENDA 1891
velitel pěšího pluku 89: pplk. pěch. František VEVERKA 1892
velitel dělostřeleckého pluku 9: pplk. děl. Nykodým ZACHAROV 5 1886
velitel smíšeného přezvědného oddílu 9: pplk. jezd. v z. Jan SOUKUP 1890
velitel telegrafního praporu 9: škpt. tel. Jaroslav PITNER 1900
10. divize TOMAŠÍK:
velitel: brig. gen. Rudolf HOŠEK 1887
náčelník štábu: pplk. gšt. Karel HOFFMANN 1896
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. pěch. Josef KUČERA 1893
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. děl. Jan GOLIÁN 3 1906
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. gšt. František PEJČOCH 1903
přednosta 4. oddělení (materiálního): npor. pěch. Josef NOVÁK 7 1908
velitel dělostřelectva: plk. děl. Viktor RYCHLÍK 1889
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Václav DONÁT 1893
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. František KŇŮR 1882
přednosta intendanční služby: škpt. děl. Eduard VOKŮRKA 1904
přednosta veterinární služby: mjr. vet. Josef MUNDL 1895
přednosta služby silniční dopravy: škpt. jezd. v z. Ing. Viktor QUEISNER 1893
velitel pěšího pluku 57: pplk. pěch. Emilián PACÁK 1893
velitel pěšího pluku 75: plk. gšt. Stanislav PRÁCHENSKÝ 1893
velitel pěšího pluku 76: pplk. pěch. PhDr. Josef SLAVÍK 1888
velitel dělostřeleckého pluku 10: pplk. děl. Engelbert BALZER 1887
velitel smíšeného přezvědného oddílu 10: mjr. jezd. Eduard GEBAUER 1895
velitel telegrafního praporu 10: kpt. tel. František BRADA 1905
11. divize DOBROVSKÝ:
velitel: brig. gen. František KUKAČKA 1884
náčelník štábu: pplk. gšt. Ladislav HÜBELBAUER 1898
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Václav MAREK 1889
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): npor. pěch. Stanislav VOSTROVSKÝ 7 1908
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Josef ŠTRÉGL 1904
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. děl. Bedřich KRAKOVIČ 7 1903
velitel dělostřelectva: plk. gšt. Josef CHURAVÝ 1894
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Josef LIPPERT 4 1894
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef KRUMPHANZL 1891
přednosta intendanční služby: kpt. prov. Josef VÁVRA 1906
přednosta veterinární služby: škpt. vet. Otakar NĚMECKÝ 1902
přednosta služby silniční dopravy: 1
velitel pěšího pluku 64: plk. pěch. František HEJDUK 1892
velitel pěšího pluku 82: pplk. pěch. Miloslav STRAKA 1887
velitel horského pěšího pluku 8: pplk. pěch. Josef HRANÁČ 1893
velitel dělostřeleckého pluku 11: pplk. děl. Antonín SPÁLENÝ 1889
velitel smíšeného přezvědného oddílu 11: škpt. jezd. František VYSOKÝ 1901
velitel telegrafního praporu 11: škpt. tel. Eduard KREJZLÍK 1898
12. divize FAJNOR:
velitel: plk. gšt. Josef BUBEN 1891
náčelník štábu: mjr. gšt. Karel EMINGER 1898
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Jan MRAČEK 1898
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): npor. pěch. Gustav KELLER 7 1907
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Ladislav MOKROŠ 1904
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. děl. Bedřich ŠESTÁK 7 1905
velitel dělostřelectva: plk. děl. František GRUBL 1889
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Ing. František ROTKOVSKÝ 1891
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Bonifác FUKALA 1887
přednosta intendanční služby: kpt. hosp. Karel LUDVÍK 1905
přednosta veterinární služby: škpt. vet. Jan DIDKOVSKÝ 5 1886
přednosta služby silniční dopravy: kpt. děl. v z. Štěpán MICKA 1891
velitel pěšího pluku 70: plk. pěch. Jaroslav MALEC 1889
velitel pěšího pluku 86: pplk. pěch. Heřman TVRDÝ 1884
velitel pěšího pluku 95: plk. pěch. PhDr. Antonín ŠKRÁŠEK 1889
velitel dělostřeleckého pluku 12: pplk. děl. František LEDVINA 1888
velitel smíšeného přezvědného oddílu 12: mjr. jezd. František DONDA 1890
velitel telegrafního praporu 12: mjr. tel. Antonín HANAČÍK 1892
15. divize JÁNOŠÍK:
velitel: brig. gen. Bohuslav VŠETIČKA 22 1893
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef WERNER 1897
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Josef KOZÁK 1896
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. pěch. Václav ZEMAN 1904
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Jindřich KUBASTA 1900
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. děl. Rudolf SVÁTA 6 1905
velitel dělostřelectva: plk. děl. Josef HARANT 23 1887
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Eduard STADLER 4 1894
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Julius CAESAR 1891
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Jan JAROMĚŘSKÝ 1891
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Josef KNÉSL 1899
přednosta služby silniční dopravy: škpt. děl. v z. Ing. Stanislav TODT 1890
velitel pěšího pluku 9: plk. pěch. Josef SVOBODA 1886
velitel pěšího pluku 17: plk. pěch. Jindřich SKÁCEL 1896
velitel pěšího pluku 33: plk. gšt. Eduard HORÁK 24 1887
velitel dělostřeleckého pluku 15: pplk. děl. František VACEK 1888
velitel smíšeného přezvědného oddílu 15: pplk. jezd. Karel LEHMANN 4 1891
velitel telegrafního praporu 15: kpt. tel. Miloslav SVOBODA 1900
16. divize JABLONSKÝ:
velitel: brig. gen. František MARVAN 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Petr DUDA 1897
přednosta 1. oddělení (organizačního): 1
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. gšt. Ladislav LAVOTHA 3 1905
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. gšt. Jindřich ŠULC 1903
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. děl. Josef TICHÝ 2, 7 1906
velitel dělostřelectva: plk. děl. Robert FUKAL 1886
velitel ženijního vojska: 1, 25
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Milan PEŠA 26 1890
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Jaroslav SIKYTA 1895
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Richard WEISER 1891
přednosta služby silniční dopravy: kpt. děl. v z. Antonín NOVOTNÝ 1895
velitel pěšího pluku 41: plk. pěch. Emanuel AMBROŽ 1886
velitel horského pěšího pluku 1: plk. pěch. Václav VAŠÁTKO 1891
velitel horského pěšího pluku 2: plk. pěch. Anatolij HRŮZA 1893
velitel dělostřeleckého pluku 201: pplk. děl. Karel ŘEZANKA 1887
velitel smíšeného přezvědného oddílu 16: mjr. jezd. Josef TOTUŠEK 1896
velitel telegrafního praporu 16: npor. tel. Josef NOVÁK 1911

17. divize BLODEK:

velitel: brig. gen. Václav ŠIDLÍK 1884
náčelník štábu: pplk. gšt. Václav DVOŘÁK 1898
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Arnošt KREJČA 1902
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): npor. pěch. Arnošt HENDRICH 7 1910
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. gšt. Josef ŠABACKÝ 1906
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. jezd. Elemér POLK 3 1905
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jaroslav KLÍMA 1893
velitel ženijního vojska: por. žen. v z. 1
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Jan SEGEŤA 2 1882
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Rudolf DARNÍK 1890
přednosta veterinární služby: npor. vet. 1
přednosta služby silniční dopravy: npor. děl. v z. Arnošt GLASER 4 1895
velitel pěšího pluku 16: plk. pěch. Josef MATOUŠEK 1883
velitel pěšího pluku 37: plk. pěch. Josef PÁNEK 1891
velitel horského pěšího pluku 3: plk. pěch. Jan DOKOUPIL 1891
velitel dělostřeleckého pluku 202: pplk. děl. Eduard BUMERL 1895
velitel smíšeného přezvědného oddílu 17: pplk. jezd. Otakar FRANK 1890
velitel telegrafního praporu 17: por. tel. Ľudevít STEINER 3 1912
20. divize BERNOLÁK:
velitel: brig. gen. František KRAVÁK 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Ferdinand HOUDEK 1892
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Jakub KOŠULIČ 1897
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): npor. pěch. Jan ČERMÁK 7 1907
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. gšt. Evžen SKALICKÝ 1906
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. gšt. Václav MOKRÝ 1905
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jiří AKINTIĚVSKIJ 5 1888
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Emil LUDVÍK 1898
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Vladimír LEDERER 1893
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Jaromír PEYCHL 1898
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. František JURNÝ 1895
přednosta služby silniční dopravy: npor. děl. v z. Emil GRÜNWALD 3 1902
velitel pěšího pluku 59: plk. pěch. Josef KOREŠ 1886
velitel pěšího pluku 67: plk. pěch. Jaromír HALBHUBER 1894
velitel pěšího pluku 83: pplk. pěch. Alfred STŘÍBRNÝ 1886
velitel dělostřeleckého pluku 20: pplk. děl. Jan KORDA 1893
velitel smíšeného přezvědného oddílu 20: mjr. jezd. František OPOLECKÝ 1895
velitel telegrafního praporu 20: kpt. tel. Václav STRYHAL 1905
21. divize ŠAFAŘÍK:
velitel: brig. gen. Jaroslav ČIHÁK 1891
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef ŠANDA 1888
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Karel KOŘÍNEK 1896
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): npor. pěch. Jaromír PETZOLD 2, 7 1909
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. gšt. Petr KRÁLÍČEK 1903
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. jezd. Jan KUBOVÝ 7 1905
velitel dělostřelectva: plk. gšt. Ladislav ŠANDERA 1892
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Jaroslav VEVERKA 1895
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Bohumil JAROŠ 1884
přednosta intendanční služby: npor. prov. Bedřich UREŠ 1907
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Stanislav REINER 1898
přednosta služby silniční dopravy: kpt. jezd. v z. Ladislav VEJNAR 1895
velitel pěšího pluku 91: plk. pěch. Otakar TESAŘ 1891
velitel horského pěšího pluku 5: pplk. pěch. Václav WERNER 1885
velitel horského pěšího pluku 6: pplk. pěch. Josef NEMASTA 1893
velitel dělostřeleckého pluku 203: pplk. děl. Alois SCHIMEK 1889
velitel smíšeného přezvědného oddílu 21: mjr. jezd. Josef PRAVEC 1891
velitel telegrafního praporu 21: mjr. tel. František KOVÁŘ 1898
22. divize HVIEZDOSLAV:
velitel: brig. gen. Josef BERÁNEK 1892
náčelník štábu: pplk. gšt. Antonín POSPÍŠIL 1898
přednosta 1. oddělení (organizačního): 1
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Ladislav ZAHRÁDKA 1903
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. gšt. Jan HOŠT 1906
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. pěch. Antonín SOUČEK 1895
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jaroslav HOŘEJŠÍ 1890
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Josef MATOHLÍNA 1897
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Arnošt HAAS 1884
přednosta intendanční služby: kpt. prov. Vladimír ZUSKA 1905
přednosta veterinární služby: mjr. vet. Josef TOULA 4 1892
přednosta služby silniční dopravy: kpt. děl. v z. Robert MICHÁLEK 1889
velitel pěšího pluku 66: pplk. pěch. Bohumil ZÁLESKÝ 1889
velitel pěšího pluku 87: plk. pěch. František KŮL 1891
velitel horského pěšího pluku 7: plk. pěch. Jaroslav ŽILKA 1893
velitel dělostřeleckého pluku 204: pplk. děl. Kvido DOTZAUER 1890
velitel smíšeného přezvědného oddílu 22: pplk. jezd. František POUSKA 1894
velitel telegrafního praporu 22: škpt. tel. Jan MORVIC 3 1898
3. rychlá divize DAVID:
velitel: brig. gen. Jaroslav EMINGER 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Karel VEIT 1895
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. jezd. Bedřich JUNGER 1902
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. jezd. Josef KNAIBL 6 1901
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Oldřich SKYVA 1904
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. gšt. Vilém SACHER 1907
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jindřich VARHANÍK 1894
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Oto MESENSKÝ 1887
velitel telegrafního vojska: 8
přednosta automobilní služby: kpt. děl. František BURŠÍK 1906
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Ladislav NEMEŠ 3 1898
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Čeněk DOLEŽAL 1893
přednosta veterinární služby: 1, 27
přednosta služby silniční dopravy: škpt. děl. Václav MENERT 1903
velitel 3.jezdecké brigády: plk. jezd. Alois ZAPLETAL 1887
velitel dragounského pluku 3: plk. jezd. Vladimír HOBZA 1892
velitel dragounského pluku 11: pplk. jezd. Rudolf MOSKORZ 1888
velitel cyklistického praporu 3: plk. pěch. Augustin BUREŠ 1892
velitel dělostřeleckého oddílu 83: pplk. děl. Karel ČAPEK 1895
velitel 3.motorizované brigády: plk. pěch. Václav KUČERA 1889
velitel roty lehkých tanků 3: mjr. pěch. Miloš GOTTVALD 1897
velitel dělostřeleckého oddílu 87: mjr. děl. Alexej SOJMONOV 5 1894
velitel motorizovaného přezvědného oddílu 3: mjr. jezd. Vladimír BĚLOHLÁVEK 1896
velitel telegrafního praporu 73: mjr. tel. Ing. Karel ONDRUŠKA 1901
V. sborová oblast:
velitel: brig. gen. v. v. Antonín ČÍLA 1883
náčelník štábu: pplk. gšt. v. v. Jiří KOSINA 1894
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. gšt. Ladislav NOCAR 1899
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Julius PETRYSZÝN 1905
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. pěch. Josef HAMRLE 1889
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. gšt. v. v. Emil HOLUB 1891
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. Karel KONOPIK 4 1880
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Jindřich KOLÁČNÝ 1875
přednosta intendanční služby: plk. intend. v. v. Antonín KALLUS 1880
VI. sborová oblast:
velitel: plk. pěch. v. v. Arnošt HRBENSKÝ 1875
náčelník štábu: mjr. gšt. v. z. Jan KUČERA 28 1894
přednosta 1. oddělení (organizačního): 1
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): 1
přednosta 3. oddělení (operačního): 1
přednosta 4. oddělení (materiálního): 1
velitel dělostřelectva: 1
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Alois STAVĚL 1874
přednosta intendanční služby: plk. intend. v. v. Jaroslav ŠTĚPÁNEK 1882
VII. sborová oblast:
velitel: brig. gen. v. v. Ladislav FORBELSKÝ 1875
náčelník štábu: plk. gšt. v. v. František MATERNA 1879
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. konc. František TROJÁNEK 1887
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. pěch. František GREGOR 7 1905
přednosta 3. oddělení (operačního): kpt. pěch. Stanislav HRUŠKA 7 1906
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. pěch. Jaromír FRONĚK 1888
velitel dělostřelectva: plk. děl. v. v. Valentin VODIČKA 1883
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Rudolf TRENKLER 1870
přednosta intendanční služby: mjr. intend. František HÁJEK 1897
Regulační komise Hlavního velitelství:
RK III Vrútky ŠIMÁČEK
velitel: pplk. gšt. Emil HORYNA 1897
RK V Poprad RUMAN
velitel: mjr. gšt. Oldřich RICHTER 1902
expozitura RK V Užhorod ŠALDA
velitel: mjr. konc. Jan RÝDL 1888
RK VIII Leopoldov KUKUČÍN
velitel: pplk. gšt. Otakar ŽAMPACH 1899
DISPOZIČNÍ ÚTVARY III. ARMÁDY
velitel dělostřeleckého pluku 54: pplk. děl. František ČERMÁK 1894
velitel dělostřeleckého pluku 58: pplk. děl. Alfred HORNÍK 1896
velitel oddílu hrubých minometů III: mjr. děl. Rudolf CHUDÝ 1894
velitel Obvodu OPL "D" - Trenčín: pplk. děl. František POHAN 1891
velitel Skupiny OPL I/153 - Trenčanská Teplá: mjr. děl. Jindřich MISÍK 1894
velitel Skupiny OPL II/153 - Trenčín: mjr. děl. Václav VITÁK 1891
velitel Světlometné skupiny OPL V/153: mjr. děl. Rudolf ZAHRADNÍK 1894
velitel Skupiny OPL III/153 - Žilina: mjr. děl. Jaroslav FRANCÁN 1888
velitel Skupiny OPL IV/153 - Bratislava: škpt. děl. Raimund ŠMARDA 1894
velitel Skupiny OPL VI/153 - Piešťany29: škpt. děl. Jan PŘÍKAZSKÝ 1893
velitel Skupiny OPL X/153 - Nováky: pplk. děl. Karel PUČAN 30 1890
velitel Skupiny OPL Považská Bystrica: škpt. děl. Alois HOLUB 1894
velitel Skupiny OPL Banská Bystrica: npor. pěch. Miroslav ONDRÁK 1909
velitel peruti III/3.peruti (stíhací): pplk. let. Alois KUBITA 1892
velitel peruti III/5.peruti (stíhací): mjr. let. Ota BAIER 4 1897
velitel mostního praporu: pplk. žen. Ing. Rudolf ŠENKÝŘ 1890
velitel telegrafního praporu 73: mjr. tel. Alois LÍNEK 1896

NEZAŘAZENÉ ÚTVARY - POSTAVENÉ POUZE PERSONÁLNĚ BEZ TECHNIKY
(setrvaly v místě výzbrojních stanic)

 

velitel praporu lehkých tanků 5: mjr. pěch. Jan KOHOUT 2 1892
velitel praporu lehkých tanků 6: pplk. jezd. Boris PELIKÁN 2 1895
velitel praporu lehkých tanků 13: 1

Poznámky:
1. Údaj není autorům znám.
2. Údaj je nutno ověřit.
3. Jmenovaný byl slovenské národnosti.
4. Jmenovaný byl německé národnosti.
5. Jmenovaný byl ruské národnosti.
6. Absolvent Vysoké školy válečné.
7. Posluchač Vysoké školy válečné.
8. Velitelem telegrafního vojska hraničního pásma, sboru, hraniční oblasti, divize a rychlé divize byl v duchu ustanovení předpisu MOB-9 velitel příslušného telegrafního praporu, který zároveň zastával funkci přednosty spojovací služby a polní poštovní služby.
9. Velitelem dělostřelectva hraniční oblasti se stal podle předpisu MOB-5 velitel příslušného lehkého dělostřeleckého pluku, který souběžně vykonával funkci přednosty zbrojní služby.
10. Arm. gen. Josef Votruba dne 6. 10. předal funkci velitele III. armády arm. gen. Lvu Prchalovi, bývalému veliteli IV. armády, který do Kremnice přijel 4. 10. Dne 8. 10. gen. Votruba odjel z Kremnice a 9. 10. převzal funkci velitele IV. armády.
11. Později byl mjr. gšt. Alfred Ressel zařazen u velitelství dělostřelectva III. armády.
12. Od 12. 10. plk. let. Karel Dymeš zařazen u štábu VIII. sboru. Jeho funkci na velitelství letectva III. armády převzal plk. let. Gustav Studený (1885), dosud zařazený u VIII. sboru.
13. Dne 12. 10. div. gen. Alois Eliáš odjel k ministerstvu národní obrany.
14. Od 5. 10. div. gen. Rudolf Viest působil u čs.-maďarské delimitační komise. Velení VI. sboru převzal dnem 5. 10. div. gen. Mikuláš Doležal.
15. Počínaje 12. 10. se velení V. sboru ujal div. gen. Jiří Hudeček.
16. Dne 1. 10. službu přednosty remontní služby VIII. sboru nastoupil mjr. rem. František Ventura (1895).
17. Počátkem měsíce října 1938 službu přednosty silniční dopravy u VIII. sboru nastoupil kpt. děl. Zdeněk Fiedler (1903).
18. Velení dělostřeleckého pluku 113 se 13. 10. ujal pplk. děl. Emil Kajer (1891).
19. Později funkci přednosty služby silniční dopravy u Hraniční oblast 41 vykonával por. děl. v z. Vladimír Čejka (1911).
20. Původně funkci velitele pěšího pluku 32 zastával plk. pěch. Ladislav Vilém Vysušil (1881), který dne 28. 9. spáchal sebevraždu z důvodu nezvládnutí funkčních povinností.
21. Dnem 2. 10. funkci velitele dělostřeleckého pluku 41 převzal pplk. děl. Valerius Komárek (1884).
22. Od 12. 10. brig. gen. Bohuslav Všetička velel VIII. sboru.
23. V době od 12. 10. do 14. 10. velel 15. divizi plk. děl. Josef Harant. Dnem 14. 10. velení divize převzal brig. gen. Jaroslav Němeček (1883).
24. Samostatně operujícím praporům (II. a III.) pěšího pluku 33 velel pplk. pěch. Alois Káně (1893).
25. Dnem 1. 10. velení ženijního vojska 16. divize převzal škpt. žen. Vojtěch Rege (1903), který byl slovenské národnosti.
26. Od 11. 10. funkci přednosty zdravotnické služby 16. divize vykonával plk. zdrav. MUDr. Heřman Vaniš (1889).
27. Od 2. 10. se funkce přednosty veterinární služby 3. rychlé divize ujal škpt. vet. MVDr. Václav Otáhal (1902).
28. Od 3. 10. se náčelníkem štábu VI. sborové oblasti stal plk. gšt. v. v. Richard Stuchlý (1879).
29. Skupina OPL VI/153 byla zařazena do skupiny OPL VII/152 a podílela se na protivzdušné obraně Hlavního velitelství, rozmístěného ve Vyškově a jeho okolí.
30. Od 3. 10. do 10. 10. přednosta skupiny OPL u IV. armády. Od 11. 10. pravděpodobně velitel Skupiny OPL X/153 Nováky.


Poslední aktualizace: 21.02.2004

NAVRCHOLU.cz