Čepicový znak předválečné armády

Personální přehledy

předválečné armády

Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize
Ústřední orgány vojenské správy a vyšší velitelství

Pavel Minařík - Pavel Šrámek

Otištěno: Historie a vojenství 1997/5, s. 94 -130 (aktualizováno)

         V návaznosti na předcházející příspěvek PhDr. Eduarda Stehlíka k personální problematice čs. branné moci před vyhlášením všeobecné mobilizace v září 1938,1 bychom chtěli seznámit čtenáře s velitelskou sestavou armádních složek po uvedení státu do stavu branné pohotovosti na základě mobilizační vyhlášky z večerních hodin dne 23. září.

         Narozdíl od mírové personální sestavy se s dílčími přehledy válečné armády bylo doposud možno paradoxně setkat hned v několika publikacích.2 Tyto soupisy však zachycovaly pouze velitele (popř. některé náčelníky štábů) vyšších velitelství a neprošly ověřením založeným na porovnání s dochovanými archivními materiály. Jednotliví autoři je od sebe navzájem nekriticky přebírali, přičemž autorství původní předlohy lze s největší pravděpodobností připsat plk. gšt. Fetkovi.3

         Předkládaná velitelská sestava čs. branné moci za mobilizace představuje výsledek přibližně dvou let práce. Jako podklad pro její vznik posloužily zejména „Rozvrhy podrobné potřeby a přehledy válečného ustanovení“ jednotlivých součástí MNO před vyhlášením branné pohotovosti státu a „Přehledy vojenských gážistů přidělených k vyšším velitelstvím“ z období po vyhlášení mobilizace, které byly podrobeny důkladnému prověření. Vzhledem k jejich jen částečné dochovanosti, spojené mnohdy s uváděním navzájem si odporujících údajů, byly dále využity různé písemnosti z mobilizace, jako např. hlášení o dosažení pohotovosti, operační rozkazy nebo organizační nařízení. Při přetrvávajícím nedostatku údajů byly příslušní funkcionáři doplněni na základě vytipování podle Schematismu čs. branné moci a vyhledání kvalifikační listiny, obsahující zpravidla i údaje o zařazení v době mnichovské krize.

         Sestava je uváděna ve stavu, kterého bylo dosaženo 30. září 1938 ve 12.00 hodin. Tento termín byl zvolen z několika důvodů. Především se jedná o okamžik oficiálního přijetí tzv. mnichovské dohody vládou Republiky československé. Dále k tomuto datu vyvrcholilo rozvinování čs. branné moci podle nástupové sestavy předpokládající ozbrojenou konfrontaci s Německem a jeho případnými spojenci. Před tímto dnem teprve probíhalo vytváření nových svazků a útvarů (dobově vyšších jednotek a vojskových těles), jejich přesun do určených prostorů a převzetí do podřízenosti příslušných velitelství (velitelé armád přebrali velení 27. září, velitelé mobilizovaných sborů většinou 28. a 29. září). Poté již bylo výrazně ovlivněno přijetím mnichovské dohody, spojeným se změnou státní hranice a propuštěním především osob německé, ale i dalších národností z čs. branné moci. Na případné změny po uvedeném termínu byl brán zřetel pouze u hlavních funkcionářů, a to jen z počátku měsíce října. Podrobné zachycení všech změn, zejména návratu na mírové funkce by bylo, vzhledem k probíhající demobilizaci v českých zemích a přetrvávajícímu napětí na Slovensku či začleňování generálů a důstojníků do různých delimitačních komisí, velmi komplikované pro jejich četnost a nespolehlivost pramenů, ve spojení s dodatečným, nepřesným a nedůsledným zaznamenáním do personálních dokladů vojenských osob.

         Protože organizace mobilizované armády se neustále průběžně měnila podle momentální situace, rozhodli jsme se oddělit od sebe organizační strukturu armády a vlastní personální přehled.4 Výhodou tohoto přístupu je větší přehlednost a snadnější hledání osob podle funkčního zařazení.

         Značná velikost zmobilizované armády si rovněž vyžádala určitá omezení pokud jde o okruh osob zařazených v přehledu. Nebylo časově ani technicky možné jít do takových podrobností, jako v případě mírové armády. V porovnání s mírovým stavem se počet organizačních prvků více než zdvojnásobil a např. nově vytvořené Hlavní velitelství mělo systemizováno téměř tisíc osob, z toho skoro 350 důstojníků. Nejpodrobněji jsme zpracovali vrcholné řídící a velitelské složky vojenské správy, tj. Ministerstvo národní obrany, Hlavní štáb a Hlavní velitelství, kde jsou funkcionáři zachyceni do úrovně přednosty oddělení, případně přednosty skupiny. V případě vyšších velitelství jsou uvedeni jejich velitelé, štáby (u armád a sborů včetně přednostů oddělení), všichni velitelé zbraní a vybraní přednostové služeb (úplný výčet služeb nebyl možný vzhledem k jejich vysokému počtu, který např. na velitelství armády dosahoval 15). U ostatních velitelství jsou uvedeni alespoň velitel a náčelník štábu.

         Velitelé vojskových těles, s výjimkou případů, kdy současně zastávali funkci velitele příslušné zbraně u vyššího velitelství, nebyli vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku uváděni.

         Přes veškerou snahu se ne vždy podařilo nalézt hledanou osobu. Na tuto skutečnost čtenáře výslovně upozorňujeme. V několika dalších případech není rovněž jednoznačně doloženo, že osoba předurčená pro určitou mobilizační funkci, ji za mobilizace skutečně zastávala. I na tento fakt upozorňuje odvolávka.5

         Každá osoba v tomto personálním průvodci je uvedena plným jménem podle Schematismu čs. branné moci, hodností a případnými akademickými tituly. Doplněn je i rok narození, aby si bylo možné učinit představu o věkové struktuře velitelského sboru čs. branné moci a zároveň i pro zjednodušení případného vyhledání kvalifikačních listin (kmenových dokladů) širší badatelskou veřejností. Vzhledem k často diskutované otázce národnostního složení mobilizované armády jsme se rovněž zaměřili na zjištění národnosti u všech zařazených osob. Česká národnost vzhledem k její naprosté převaze není uváděna. Výslovně odkazujeme na národnost ruskou či litevskou (vojáci bývalého carského Ruska, většinou již naturalizovaní čs. občané), slovenskou, německou a italskou. Osoby maďarské či dalších národností nebyly ve vybraném okruhu osob zaznamenány.6

         Sestavení personálního přehledu mobilizované armády bylo mnohem komplikovanější než u armády mírové. Ze schematismu se dalo vycházet jen částečně a osobní věstník údaje o válečném zařazení neobsahoval. Řada velitelství a jejich součástí se vytvořila zcela nově. Např. mírově na stupni ZVV nebyly systemizovány žádné orgány služeb a štáby měly pouze dvě oddělení, u velitelství divizí neexistovala velitelství ženijního vojska a telegrafního vojska, rychlé divize postrádaly zdravotnickou službu (tímto docházelo k posunu osob na jiné stupně velení než jaké odpovídaly jejich mírovému zařazení). Některá vyšší velitelství změnila svůj původní název, který zase přejala velitelství nově vytvářená (hraniční pásma a sbory). Na Hlavním štábu byla některá oddělení vytvořena zcela nově (5. oddělení válečného průmyslu místo školského a výcvikového, propagační oddělení místo oddělení branné výchovy), zatímco na MNO zaniklo II./5. oddělení (zbrojního průmyslu) a osobní oddělení.

         V některých případech bylo možno obsazení válečné funkce vytipovat podle mírového přidělení v rámci určitého velitelství či teritoria. Tak např. velitelem Skupiny 4 se stal brig. gen. Václav KUNEŠ (přidělen u ZVV Praha) nebo velitelem dělostřelectva 7. divize plk. děl. Adolf DVOŘÁČEK (zástupce velitele Dělostřeleckého učiliště). V jiných případech bylo zařazení na válečnou funkci vzhledem k mírovému značně neobvyklé. Tak např. přednosta popisného odboru Vojenského zeměpisného ústavu pplk. gšt. Stanislav MAŠEK nastoupil jako podnáčelník štábu Hraničního pásma XIV. V řadě případů došlo rovněž k povolání generálů a důstojníků v záloze či ve výslužbě. Jednalo se přitom o osoby, které se nacházely mimo činnou službu často již od počátku 30. let a ani dřívější odchod nebyl výjimkou (např. mjr. žen. v. v. Antonín BURDA k 1. 1. 1924), či místo jejich válečného určení bylo značně vzdáleno od stávajícího bydliště (velitel cizích dobrovolníků brig. gen. v. v. Miloslav BÁRTA musel cestovat z Plzně až do Košic). Složitost zkoumané problematiky nutila autory přehledu vytěžit skutečně maximum z dochovaných archiválií, včetně takových materiálů jako rozmístění osob v protileteckých krytech, přidělení jezdeckých koní nebo průkazek k výdeji stravy. Přesto si nečiní nárok na absolutní přesnost předkládaných údajů, považují je za pracovní a předpokládají jejich další dopracování.

         Na závěr bychom chtěli poděkovat pánům Ivanu Lachovi, Václavu Slukovi a Ivo Vondrovskému, kteří nám v průběhu naší práce na personálním průvodci nezištně pomáhali. Věříme, že náš příspěvek se setká se zájmem širokého okruhu čtenářů a napomůže bližšímu poznání dosud opomíjené kapitoly z podzimu 1938.

1. Stehlík, E.: Mírová organizace československé branné moci 22. září 1938. Historie a vojenství, roč. 46, 1997, č. 3, s. 102 - 132.
2. Např. Nesvadba, F.: Proč nezahřměla děla. Praha 1986, s. 380 - 384. Vojenské dějiny Československa. III. díl, Praha 1987, s. 534 - 536. Nejnověji John, M.: Září 1938. II. díl: Možnosti obrany Československa. Brno 1997, s. 416 - 556.
3. Plukovník generálního štábu Josef Fetka (1897 - 1976), zástupce přednosty operačního oddělení Hlavního štábu, za mobilizace zástupce přednosty operačního oddělení štábu Hlavního velitelství. Po druhé světové válce pracoval v letech 1945 až 1948 ve Vojenském historickém ústavu.
4. Organizační struktura mobilizované armády vychází z operační sestavy publikované autory přehledu v Historii a vojenství, roč. 45, 1996, č. 3, s. 141 - 142, byla však doplněna a upřesněna.
5. Situaci komplikovala i ta skutečnost, že některé složky působily jen několik dní nebo vůbec nezahájily činnost.
6. V souvislosti s úvahami o nespolehlivosti německých vojáků je třeba upozornit na skutečnost, že většina ze zde uvedených důstojníků byla nadřízenými ve své činnosti do přijetí mnichovského diktátu hodnocena kladně.

Organizační struktura mobilizované armády
k 30. září ve 12.00 hodin

Vrchní velitel čs. branné moci (prezident RČS) - Praha

a) polní útvary:
Hlavní velitelství - Vyškov
I. armáda - Kutná Hora
I. sbor: Votice
   HO-32 Plzeň, 2. divize Plzeň-Doubravka, 5. divize Písek, Skupina 4 Votice
HP-XI: Praha
   Skupina 1 Rakovník, VOP Praha-Břevnov
II. sbor: Mladá Boleslav
   HO-33 Český Dub, 3. divize Mšeno, 17. divize Rychnov u Jablonce nad Nisou
HP-XII: Hradec Králové
   HO-34 Jaroměř, HO-35 Vamberk
záloha:
   18. divize Buštěhrad
II. armáda - Olomouc
IV. sbor: Litovel
   HO-36 Šumperk, 7. divize Zábřeh
HP-XIII: Hranice
   HO-37 Šternberk
záloha:
   8. divize Moravský Beroun
III. armáda - Kremnica
VII. sbor: Vráble
   HO-39 Galanta
HP-XV: Banská Bystrica
   HO-40 Banská Bystrica
HP-XVI: Košice
   HO-41 Košice, HO-42 Užhorod
záloha:
   10. divize Krupina, 11. divize Lovinobaňa, 3. RD Levice
IV. armáda - Brno
VI. sbor: Soběslav
   HO-31 Veselí-Mezimostí, 4. RD Soběslav
III. sbor: Jihlava
   Skupina 2 Želetava, 14. divize Třešť, 19. divize Třebíč
HP-XIV: Brno
   HO-38 Brno
záloha:
   2. RD Jaroměřice nad Rokytnou
   V. sbor: Klobouky
      6. divize Pohořelice, 20. divize Mutěnice
záloha Hlavního velitelství:
   4. divize Hradec Králové, 12. divize Vsetín, 13. divize Humpolec, 16. divize Ružomberok, 22. divize Žilina, 1. RD Pacov
   VIII. sbor: Uherské Hradiště
      9. divize Nové Mesto nad Váhom, 15. divize Senica, 21. divize Veselí nad Moravou
   letecká brigáda Čáslav
Velitelství „ČV“ Bystřice nad Pernštejnem
   velitelství „ČV-sever“ Litomyšl
   velitelství „ČV-jih“ Velké Meziříčí
Velitelství „M“ Vizovice
   velitelství „M-sever“ Odry
   velitelství „M-střed“ Bystřice pod Hostýnem
   velitelství „M-jih“ Veselí nad Moravou
Ústřední železniční velitelství a Regulační komise

b) zápolní útvary:
Ministerstvo národní obrany a Hlavní štáb - Praha
I. sborová oblast: Praha
   Posádkové velitelství Velká Praha
   Velitelství okrsku Plzeň-Nýřany
II. sborová oblast: Hradec Králové
III. sborová oblast: Brno
IV. sborová oblast: Olomouc
V. sborová oblast: Trenčín
VI. sborová oblast: Košice
   Velitelství cizích dobrovolníků
VII. sborová oblast: Banská Bystrica

Personální obsazení mobilizované armády
k 30. září ve 12.00 hodin

Vrchní velitel branné moci - prezident RČS: PhDr. Edvard BENEŠ 1884
Vojenská kancelář prezidenta republiky:
přednosta: div. gen. Ing. Silvestr BLÁHA 1887
vojenský velitel Hradu: plk. pěch. Josef KVAPIL 1894
velitel Hradní stráže: mjr. pěch. Karel JIŘÍČEK 1895
 

Ministerstvo národní obrany:

Ministr: arm. gen. Jan SYROVÝ 1888
osobní pobočník: mjr. jezd. Jaromír ORT 1897
osobní tajemník: odborový rada JUDr. Bohumil BRYNDA 1902
vojenský kabinet: pplk. gšt. Václav KROPÁČEK 1898
Generální inspektorát branné moci:
generální inspektor: arm. gen. Jan SYROVÝ 1888
Prezidiální odbor:
přednosta: gen. JUDr. Robert VOBRÁTILEK 1886
1. oddělení (vojenské): plk. pěch. JUDr. Adolf BIČIŠTĚ 1889
2. oddělení (politické): min. rada JUDr. Jaroslav HÁNDL 1889
3. oddělení (všeobecné): plk. pěch. Jan SATORIE 2 1894
Odvolací kárný výbor MNO: předseda - brig. gen. Matěj NĚMEC 1886
I. odbor (všeobecně vojenský):
přednosta: div. gen. Karel VOŽENÍLEK 1883
1. oddělení (pěchoty): plk. pěch. Karel ČÁPEK 1892
2. oddělení (jezdectva, veterinářství a remontnictva): brig. gen. Josef DOSTÁL 1891
3. oddělení (doplňovací a početních stavů): plk. pěch. Antonín BAĎURA 1883
4. oddělení (zdravotnické): gen. šéf zdrav. MUDr. Ludvík FISHER 1880
5. oddělení (justiční): gen. just. Bohumil TAUFER 1883
6. oddělení (duchovní): nesystemizován
   a) skupina římsko-katolická: gen. duch. Msgre. Metoděj KUBÁŇ 1885
   b) skupina evangelická: pplk. duch. v. v. Bohumil RADECHOVSKÝ 2 1880
   c) skupina církve československé: mjr. duch. Ladislav KOPAL 1892
7. oddělení (útočné vozby): plk. pěch. Josef MORÁVEK 1894
II. odbor (dělostřelecký a zbrojní):
přednosta: brig. gen. Josef MRÁZEK 1885
1. oddělení (dělostřelecké): pplk. děl. Josef BALABÁN 1894
2. oddělení (zbrojně materiální): plk. děl. Fridolín BARTONĚK 1891
3. oddělení (munice a výbušných látek): gen. tech. zbroj. Ing. Jindřich KRATOCHVÍL 1890
4. oddělení (zbrojně hospodářské): plk. tech. zbroj. František SCHREIBER 1885
6. oddělení (speciálních bojových prostředků): pplk. gšt. František HRUBIŠ 1897
III. odbor (letecký):
přednosta: gen. tech. zbroj. let. Ing. Jaroslav KEJLA 1892
1. oddělení (letecké): plk. let. Ladislav SYKA 1894
2. oddělení (OPL): pplk. děl. Cyril MELICHAR 1894
3. oddělení (letecko-materiální): plk. tech. zbroj. let. Ing. Jan HÁJEK 1895
4. oddělení (letecko-hospodářské): plk. let. zbroj. Otakar SVITÁK 1894
IV. odbor (technický):
přednosta: brig. gen. František HAVEL 1883
1. oddělení (ženijní): plk. žen. Ing. Josef MLČOCH 1886
2. oddělení (telegrafní): brig. gen. RNDr. František KUNÍK 1888
4. oddělení (stavební a ubytovací): gen. stav. Ing. Josef NOSÁL 1885
V. odbor (intendanční):
přednosta: gen. šéf intend. JUDr. Václav SUCHÝ 1881
1. oddělení (platů a náležitostí): plk. intend. Karel PRAŽÁK 1885
2. oddělení (zásobovací): gen. intend. Vojtěch HOLUB 1883
3. oddělení (finanční a komerční): gen. intend. JUDr. Viktor SPĚVÁČEK 1888
4. oddělení (účetní a kontrolní): plk. úč. kontr. Antonín SCHMIDT 1890
5. oddělení (intendanční): pplk. intend. Mikuláš KOHOUT 1895
VI. odbor (politicko-právní):
přednosta: odb. předn. JUDr. Jaroslav VOREL 1888
1. oddělení (legislativní): min. rada Stanislav JELÍNEK 1886
2. oddělení (civilně zaměstnanecké): min. rada JUDr. Adolf NĚMEČEK 1880
3. oddělení (politicko-administrativní): min. rada JUDr. Čeněk HUBÁČEK 1891
4. oddělení (všeobecně-administrativní): min. rada JUDr. Ladislav NOVÁK 1884
5. oddělení (soukromoprávní a nadační): min. rada JUDr. Josef B. NOVÁK 1885
Kontrolní sbor vojenské správy:
přednosta: gen. šéf voj. kontr. v. v. Jaroslav RAMBOUSEK 1882
náměstek: plk. voj. kontr. Bohumil KOPECKÝ 1889
Vojenský zdravotnický poradní sbor:
předseda: gen. zdrav. MUDr. Vladimír HAERING 1882
Nejvyšší vojenský soud:
prezident: gen. just. JUDr. Josef ADAM 1882
předseda I. senátu: plk. just. Albert POPLER 1879
předseda II. senátu: plk. just. Jan ŠEBESTÍK 1879
Generální vojenská prokuratura:
gen. prokurátor: gen. just. František MACHÁLEK 1884
náměstek: plk. just. JUDr. Jan KOTYZA 1883
 

Hlavní štáb:

náčelník: brig. gen. Vladimír KAJDOŠ 13 1893
I. zástupce: plk. gšt. Hynek ŠTĚPÁNSKÝ 14 1888
II. zástupce: plk. gšt. Václav KEMR 15 1893
1. oddělení (organizační): pplk. gšt. Jaroslav HRABOVSKÝ 1895
   skupina A (organizační): pplk. gšt. Václav MELICHÁREK 1895
   skupina B (osobní): plk. konc. Josef PABOUČEK 1890
   skupina C (početních stavů): pplk. gšt. Jaroslav VYTÁSEK 1891
   skupina D (zprošťovací): pplk. dopl. Václav ZELINKA 1893
   létací komise: plk. pěch. Jan ZIZIUS 1885
2. oddělení (zpravodajské): plk. gšt. Jaroslav OSTŘÍŽEK 1892
   skupina A (studijní): pplk. gšt. Jan TŘEBICKÝ 1895
   skupina B (pátrací): mjr. jezd. Karel DOLEŽAL 2 1890
   skupina C (všeobecná): škpt. pěch. Miroš ČAPEK 2 1899
   skupina D (zahraniční): pplk. konc. Alois MORAVEC 1892
   skupina E (propagační): 16 pplk. gšt. Jiří LETOV 1897
3. oddělení (operační): pplk. gšt. František PAPOUŠEK 1894
   skupina A (výcviková a studijní): mjr. gšt. Stanislav MAŠEK 1897
   skupina B (všeobecná a technická): pplk. gšt. Oskar PEJŠA 1896
4. oddělení (etapní): pplk. gšt. Vítězslav JIROVEC 1892
   skupina A (všeobecná): mjr. gšt. Vladimír VONDRÁČEK 1897
   skupina B (zajatecká): mjr. gšt. Karel KRYŠPÍN 1900
5. oddělení (válečného průmyslu): pplk. gšt. Jan MAKOVIČKA 1894
   skupina A (všeobecná): pplk. gšt. Josef JÁCHYM 1898
   skupina B (správní): pplk. gšt. Václav DRBA 1895
   skupina C (výrobní): pplk. tech. zbr. Ing. Hynek KLEMENS 1884
Ředitelství opevňovacích prací:
ředitel: nesystemizován - povinnosti vykonával I. zástupce náčelníka HŠ
I. oddělení (taktické): pplk. gšt. Karel LUKAS 1897
II.a oddělení (studijní a konstruktivní): plk. žen. Josef KUČERA 1896
II.b oddělení (stavebně-administrativní): plk. stav. Ing. Josef HUBÁLEK 1886
Generální sekretariát obrany státu:
generální sekretář: brig. gen. Jaroslav ČÍŽEK pověřen výkonem povinností funkce zástupce ministra NÚH
zástupce generálního sekretáře: plk. gšt. Antonín PUCHOLT 1893
 

Hlavní velitelství:

Hlavní velitel: arm. gen. Ludvík KREJČÍ 1890
pobočník: mjr. gšt. Josef NOVÁK 1897
               škpt. pěch. Jindřich PRůŠA 1902
Štáb:
náčelník štábu: brig. gen. Bohuslav FIALA 1890
podnáčelník pro organizaci: plk. gšt. Josef KOHOUTEK 1896
1. oddělení (organizační): přednosta nebyl systemizován
   skupina A (studijní): pplk. gšt. Jan ŠVÍGLER 1896
   skupina B (organizační a početních stavů): pplk. gšt. František CHLÁDEK 1891
   skupina C (osobní): gen. JUDr. Josef Alexej EISENBERGER 1887
podnáčelník pro operace: brig. gen. Miroslav Tomáš MIKLÍK 1892
2. oddělení (zpravodajské): plk. gšt. František HÁJEK 1894
   zástupce přednosty: plk. gšt. František MORAVEC 1895
   skupina A (studijní): plk. gšt. František HAVEL 1896
   skupina B (pátrací): plk. gšt. František MORAVEC 1895
   skupina C (šifrová): pplk. pěch. Josef RŮŽEK 2 1888
   skupina D (pro překlad dokumentů): 1
   skupina E (propagační, cenzurní a tisková): pplk. gšt. Bohuslav PROCHÁZKA 1897
   skupina F (cizích vojenských misí a válečných zpravodajů): pplk. gšt. Bedřich BENEŠ 1895
   styčný orgán u ministerstva zahraničních věcí: pplk. gšt. František MÁCA 1895
3. oddělení (operační): plk. gšt. Josef PTÁK 1894
   zástupce přednosty: plk. gšt. Josef FETKA 1897
   skupina A (operační): pplk. gšt. Josef JIRKA 1896
   skupina B (studijní a výcviková): pplk. gšt. František RÝZNER 1895
   skupina C (osobní): pplk. gšt. Jan Rostislav KOLAŘÍK 1895
   skupina D (archivální): pplk. gšt. Robert TOSCANI 2 1891
podnáčelník pro zásobování a dopravu: plk. gšt. František KRÁTKÝ 1893
4. oddělení (materiální): pplk. gšt. František DĚDIČ 1890
   skupina A (zásobovací a odsunová): pplk. gšt. Jan FORMAN 1898
   skupina B (materiální): pplk. gšt. Albert NESWEDA 1896
   skupina C (silniční, vzdušné a vodní dopravy a automobilního materiálu): mjr. gšt. Jiří WÖLFEL 1903
   skupina D (etapní): pplk. gšt. Karel STUCHLÝ 1896
   skupina E (válečného průmyslu): mjr. gšt. Zdeněk MATOUŠEK 1903
5. oddělení (dopravní): pplk. gšt. Josef KRUPIČKA 1894
   skupina A (dopravní): mjr. gšt. Rudolf HÁLEK 1898
   skupina B (stavební a materiální): plk. žen. ing. Alois PACHTA 1888
   skupina C (vojenská): pplk. gšt. František PUCHNAR 1894
Velitelství zbraní:
velitelství dělostřelectva:
velitel: div. gen. Jan NETÍK 1885
skupina A (všeobecná): pplk. gšt. František VÍCHA 1896
skupina B (muniční): mjr. děl Karel SVOBODA 1897
skupina C (zbrojně materiální): pplk. tech. zbroj. Ing. Vladimír HAAK 2 1883
skupina D (plynová): pplk. gšt. Otakar VEGER 1896
velitelství letectva:
velitel: div. gen. Ing. Jaroslav FAJFR 1883
skupina A (všeobecná): přednosta: brig. gen. Alois VICHEREK 1892
skupina B (DPL): velitel DPL a inspektor CPO: brig. gen. Karel HAŠEK 1890
skupina C (materiální): mjr. let. Josef CRHA 1895
skupina D (povětrnostní): kpt. let. Viktor HROZA 1905
velitelství ženijního vojska:
velitel: brig. gen. Ing. Václav NOSEK 17 1887
skupina A (všeobecná): 1
skupina B (materiální): pplk. žen. Václav KYSELA 1888
skupina C (zvláštních zbraní): pplk. žen. Ing. Viktor MÍČKO 1892
velitelství telegrafního vojska:
velitel: brig. gen. Ing. Josef DVOŘÁK 1892
skupina A (všeobecná): pplk. gšt. Jan RUML 1898
skupina B (dopravní): pplk. tel. Václav VOKROJ 1892
skupina C (materiální): mjr. tel. Antonín ŠLECHTA 1895
skupina D (poštovní): škpt. tel. v z. Karel MAREK 1890
styčný důstojník u ministerstva pošt a telegrafů: pplk. tel. Alois WEYSZER 1881
velitelství útočné vozby:
velitel: plk. jezd. Josef BURŠÍK 18 1894
skupina A (všeobecná): 1
skupina B (materiální): plk. pěch. Alexander FUSEK    2 1895
Velitelství služeb:
zdravotnická služba:
přednosta: gen. zdrav. MUDr. Robert PYTLÍK 1887
zástupce: plk. zdrav. MUDr. Richard MEGISKA 1891
intendanční služba:
přednosta: plk. intend. František HOLÁN 1893
skupina organizační: mjr. intend. Evžen ŠIMAN 1896
skupina proviantní: mjr. intend. František VONDRÁČEK 2 1898
skupina oděvní: mjr. intend. Bohuslav MACALÍK 1890
skupina ubytovací: 1
skupina platová: mjr. intend. Josef HNYK 1896
veterinářská služba:
přednosta: gen. vet. MVDr. Antonín HOŠEK 1888
remontní služba:
přednosta: plk. rem. v. v. Zdeněk BUZEK 19 1883
automobilní služba:
přednosta: plk. děl. Oldřich BLÁHA 1894
služby silniční dopravy:
přednosta: plk. děl. v. v. Jaroslav HUŠA 2 1886
skupina automobilní: pplk. děl. Jan SLAVÍK 1886
skupina vozatajská: pplk. jezd. František FUHRMANN 4 1886
duchovní služba:
přednosta: nebyl systemizován
skupina římsko-katolická: plk. duch. Josef VYMĚTAL 1883
skupina evangelická: mjr. duch. v. v. Pavel HAJNÓCZY 1881
skupina československá: neobsazeno 20
skupina pravoslavná: ppor. duch. v z. Vít ABRAHAM 1906
skupina izraelská: ppor. duch. v z. Hugo STRÁNSKÝ 21 1905
velitelství válečného vyměřování:
velitel: plk. ZÚ. PhDr. Jiří ČERMÁK 1884
Polní justiční úřady:
vrchní polní soud:
předseda: gen. just. Jan STANĚK 1882
radové: plk. just. JUDr. František KULFÁNEK 1888
            plk. just. JUDr. Josef BENEŠ 1890
vrchní polní prokuratura:
prokurátor: plk. just. JUDr. Josef BURÝŠEK 1887
náměstek prokurátora: plk. just. Zdeněk PILAŘ 1889
Čs. vojenské mise pro zahraničí:
Čs. vojenská mise pro Francii:
velitel: div. gen. František HRABČÍK 22 1894
náčelník štábu: pplk. gšt. Václav VLČEK 1897
Čs. vojenská mise pro Rumunsko:
velitel: brig. gen. Josef BRAUN 23 1884
náčelník štábu: pplk. gšt. Jaroslav OTÁHAL 1896
Čs. vojenská mise pro Jugoslávii:
velitel: div. gen. Mikuláš DOLEŽAL 24 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. František AMBROŽ 1892
Zahraniční vojenské mise:
Francouzská vojenská mise:
náčelník: arm. gen. Louis Eugéne FAUCHER 1874
styčný důstojník: pplk. gšt. Karel KREPL 1899
Personální záloha:
v záloze hlavního velitele: div. gen. Karel HUSÁREK 25 1893
                                     brig. gen. František LANČ 1887
                                     brig. gen. Jaroslav NĚMEČEK 26 1893
Pomocné orgány:
hlavní stan: velitel - pplk. pěch. Vladimír WIEDERMANN 1891
polní pokladna: přednosta - škpt. úč. kontr. František SOLDÁN 1884
hospodářská správa: hospodář - mjr. hosp. Čeněk BURIAN 1884
pomocný úřad: přednosta - mjr. kanc. Ferdinand JAVŮREK 1891
hlavní ubytovatel:
přednosta skupiny A 3. oddělení štábu pplk. gšt. Josef JIRKA 1896
 

Velitelství armád:

I. armáda HAVLÍČEK:
velitel: arm. gen. Sergěj VOJCECHOVSKÝ 5 1883
náčelník štábu: plk. gšt. Ludvík KAŠPÁREK 1893
podnáčelník štábu: plk. gšt. Zdeněk VLTAVSKÝ 27 1894
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. gšt. Václav CHAURA 2 1902
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): pplk. gšt. Václav KOPAČKA 1894
přednosta 3. oddělení (operačního): pplk. gšt. Josef NAJNAR 1896
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. František ŠTROSS 1900
velitel dělostřelectva: div. gen. Ing. Dr. agr. Vladimír PŘIKRYL 1888
velitel letectva: brig. gen. Karel JANOUŠEK 1893
   velitel dělostřelectva proti letadlům: plk. děl. Čeněk ZIKMUND 1893
   velitel skupiny bojového letectva: plk. let. Josef BEROUNSKÝ 1895
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Václav VESELÝ 1892
velitel telegrafního vojska: plk. tel. Václav VANĚK 1886
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. MUDr. Alfred PAZDERNÍK 1885
přednosta intendanční služby: gen. intend. Alois BUREŠ 1888
přednosta veterinární služby: plk. vet. Josef MÁSLO 1888
přednosta remontní služby: plk. jezd. v. v. Jan KÖPPL 1873
přednosta služby silniční dopravy: plk. děl. v. v. Karel PLÍŠEK 1881
přednosta automobilní služby: mjr. děl. v. v. Ing. Evžen MATĚJKA 1880
přednosta etapní služby: brig. gen. František FABIAN 1895
   náčelník štábu: plk. gšt. Anatol PELIKÁN 1889
styčný důstojník 3. oddělení štábu HV: pplk. gšt. Josef LINHART 1896
II. armáda JIRÁSEK:
velitel: div. gen. Vojtěch LUŽA 1891
náčelník štábu: plk. gšt. František VEJMELKA 1895
podnáčelník štábu: plk. gšt. Karel PRAŽÁK 1887
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. gšt. Antonín RADĚJ 2 1901
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): pplk. gšt. Karel HANUS 2 1900
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Štefan JURECH 3 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. Karel HOLUB 1895
velitel dělostřelectva: brig. gen. Zdeněk NOVÁK 1891
velitel letectva: plk. let. Jaroslav PLASS 1894
   velitel dělostřelectva proti letadlům: plk. děl. Josef WIRTH 1889
   velitel skupiny bojového letectva: pplk. let. Václav LIŠKA 1898
velitel ženijního vojska: plk. žen. Josef PETŘÍK 28 1891
velitel telegrafního vojska: plk. tel. RNDr. Otakar STARÝ 1893
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. MUDr. Dominik VYMĚTAL 1883
přednosta intendanční služby: gen. intend. Josef RUML 1885
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Metoděj REICHEL 1887
přednosta remontní služby: 1
přednosta služby silniční dopravy: pplk. děl. Jakub ČECH 1893
přednosta automobilní služby: mjr. děl. Jaroslav KONEČNÝ 1891
přednosta etapní služby: brig. gen. v. v. Rudolf HANÁK 1883
   náčelník štábu: plk. gšt. Ladislav KVAPIL 1894
styčný důstojník 3. oddělení štábu HV: pplk. gšt. František PODROUŽEK 1895
III. armáda ŠTEFÁNIK:
velitel: arm. gen. Josef VOTRUBA 29 1879
náčelník štábu: plk. gšt. Bedřich KRATOCHVÍL 1894
podnáčelník štábu: plk. gšt. František WALTER 1891
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. gšt. Jan VASTL 1896
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): pplk. gšt. Adolf KLEMENT 1897
přednosta 3. oddělení (operačního): pplk. gšt. Bohumil PALEČEK 1892
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. gšt. Josef VÁŇA 1893
velitel dělostřelectva: div. gen. Hugo VOJTA 1885
velitel letectva: plk. let. Jaroslav SKÁLA 1894
   velitel dělostřelectva proti letadlům: plk. děl. Josef JANISCH 4 1887
   velitel skupiny bojového letectva: pplk. let. Alois KUBITA 1892
velitel ženijního vojska: brig. gen. Ing. Jaroslav UNTERMÜLLER 1889
velitel telegrafního vojska: plk. tel. Jan DOUPOVEC 1893
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. MUDr. Bohumír KRÝŽE 1883
přednosta intendanční služby: plk. intend. Richard KINDERMANN 1892
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Josef MITÁČEK 1887
přednosta remontní služby: pplk. rem. v. v. Herbert ROSTOSKÝ 4 1879
přednosta služby silniční dopravy: plk. děl. Albert REYMOND 1882
přednosta automobilní služby: mjr. děl. Jan KRENČEJ 3 1895
přednosta etapní služby: brig. gen. Jindřich BEJL 1890
   náčelník štábu: plk. gšt. Ferdinand SILVESTER 1888
styčný důstojník 3. oddělení štábu HV: pplk. gšt. Svatopluk ROZMARA 1899
IV. armáda NERUDA:
velitel: arm. gen. Lev PRCHALA 30 1892
náčelník štábu: plk. gšt. Alois PÁRAL 1892
podnáčelník štábu: plk. gšt. Josef DVOŘÁK 1891
přednosta 1. oddělení (organizačního): mjr. gšt. Josef JAROŠ 1901
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): pplk. gšt. Bohumil PROCHÁZKA 1896
přednosta 3. oddělení (operačního): pplk. gšt. Jan SRB 1894
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. gšt. František KALA 1898
velitel dělostřelectva: brig. gen. Ing. Josef VEDRAL 1886
velitel letectva: plk. let. František SAZIMA 1895
   velitel dělostřelectva proti letadlům: pplk. děl. Karel PUČAN 1890
   velitel skupiny bojového letectva: plk. let. Vladislav KVĚTOŇ 1895
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Václav LUPÍNEK 31 1888
velitel telegrafního vojska: plk. tel. František ČIHÁK 1885
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. MUDr. Jan LECHNÝŘ 1885
přednosta intendanční služby: plk. intend. Jan KVITA 1887
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Kuno KRAINZ 1889
přednosta remontní služby: pplk. rem. v. v. Ferdinand TOTTER 1877
přednosta služby silniční dopravy: mjr. děl. Jan ZELINKA 1894
přednosta automobilní služby: pplk. děl. František IRLACHER 1889
přednosta etapní služby: brig. gen. v. v. Vilém PLAČEK 1877
   náčelník štábu: plk. gšt. Emanuel MORAVEC 1893
styčný důstojník 3. oddělení štábu HV: pplk. gšt. Tomáš BERKA 1896
Velitelství hraničních pásem a sborů:
Hraniční pásmo XI DALIBOR:
velitel: div. gen. Emil LINHART 1889
náčelník štábu: plk. gšt. Alois HOCHMAN 1888
podnáčelník štábu: plk. gšt. Josef SIMANDL 1894
přednosta 1. oddělení (organizačního): npor. pěch. František ROSENFELDER 9 1905
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Jan KRČEK 1901
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Antonín SALZER 4 1895
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. gšt. Ota TOKAN 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. Václav ŠÁRA 1893
velitel ženijního vojska: plk. žen. Bohuslav SLONEK 1893
velitel telegrafního vojska: 10 plk. tel. Ing. Jaromír MARTOCH 1890
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Antonín KEPKA 1887
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Jan ČEJKA 1897
přednosta veterinární služby: pplk. vet. MVDr. František VOKROJ 1891
Hraniční pásmo XII OTAKAR:
velitel: div. gen. Bedřich RUML 1888
náčelník štábu: plk. gšt. Jaroslav CINGROŠ 1895
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Antonín ADAMEC 1892
přednosta 1. oddělení (organizačního): pplk. pěch. Vincenc BĚLOHUBÝ 1883
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): pplk. gšt. Vlastimil NOVÁK 1898
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Jaroslav ŤOKAN 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. gšt. Josef HAMAN 1903
velitel dělostřelectva: brig. gen. Karel VOJAN 1887
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Emanuel FRYŠ 1890
velitel telegrafního vojska: 10 plk. tel. Bohumil NOVOTNÝ 1890
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Rudolf SRB 1881
přednosta intendanční služby: plk. intend. Karel HAKL 1893
přednosta veterinární služby: pplk. vet. Jindřich JUŘINA 1892
Hraniční pásmo XIII ROSTISLAV:
velitel: div. gen. Emil FIALA 1886
náčelník štábu: plk. gšt. Jan PROCHÁZKA 1893
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Otakar SÝKORA 1894
přednosta 1. oddělení (organizačního): kpt. gšt. František BROŽ 1905
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): mjr. gšt. Karel ONDRÁČEK 1894
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Miloslav STEHLÍK 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): kpt. gšt. Jan HOUDEK 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. Václav ŽDÍMAL 1890
velitel ženijního vojska: plk. žen. František BARON 1893
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Karel PANITZ 1890
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Jaroslav HAMPEIS 1883
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Alois PETERKA 1893
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Jan LUBOVSKÝ 1893
Hraniční pásmo XIV SVATOPLUK:
velitel: div. gen. Antonín HASAL 32 1893
náčelník štábu: plk. gšt. Kamil NESWEDA 1890
podnáčelník štábu: pplk. gšt. František MAŠEK 1893
přednosta 1. oddělení (organizačního): npor. žen. Jaroslav VRANKA 9 1908
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): mjr. gšt. Robert RŮŽIČKA 1897
přednosta 3. oddělení (operačního): pplk. gšt. Gustav TESAŘ 1897
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. Ferdinand KESSLER 1902
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. Norbert NEDBAL 1878
velitel ženijního vojska: plk. žen. Jan POLÍVKA 1892
velitel telegrafního vojska: 10 plk. tel. Antonín JANSKÝ 1893
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Adolf HAJŠINEK 1885
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Karel SULÍK 1887
přednosta veterinární služby: pplk. vet. MVDr. Antonín KALKUS 1890
Hraniční pásmo XV ADAM:
velitel: div. gen. Bedřich HOMOLA 1887
náčelník štábu: plk. gšt. František SLEZÁK 1890
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Alois JELÍNEK 1897
přednosta 1. oddělení (organizačního): 1
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Vladimír SKÁLA 1903
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Jaroslav NEDBÁLEK 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. gšt. Jaroslav GONIC 1902
velitel dělostřelectva: brig. gen. Jiří MACKEVIČ 5 1887
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Josef KLICPERA 1889
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. František VÍTEK 1891
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Pavel ŠKOPÍK 1888
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Vratislav KOUŘIL 1887
přednosta veterinární služby: pplk. vet. Václav HLÁDEK 1892
Hraniční pásmo XVI FERDINAND:
velitel: div. gen. Ondřej MÉZL 1887
náčelník štábu: plk. gšt. Jan KŘEPEL 1888
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Viktor DYK 1895
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. gšt. Štěpán TATARKO 2, 3 1904
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. František URBAN 1902
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Jaroslav SVOBODA 1896
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. Emanuel ZELINKA 1901
velitel dělostřelectva: brig. gen. Jan KARGER 1887
velitel ženijního vojska: plk. žen. Josef NOVÁK 1888
velitel telegrafního vojska: 10 plk. tel. František ELIAS 1892
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. František VERMOUZEK 1880
přednosta intendanční služby: pplk. intend. František KRYCHTÁLEK 1895
přednosta veterinární služby: mjr. vet. Leopold KOLBE 4 1893
I. sbor SMETANA:
velitel: div. gen. Jan ŠÍPEK 1886
náčelník štábu: plk. gšt. Čeněk KUDLÁČEK 1896
podnáčelník štábu: plk. gšt. František TRUTNOVSKÝ 33 1893
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. pěch. Vladislav ZELENKA 1902
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Miroslav STANĚK 1903
přednosta 3. oddělení (operačního): pplk. gšt. František HÁLA 34 1895
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. gšt. Emil TARANT 1889
velitel dělostřelectva: brig. gen. Václav VOLF 1893
velitel ženijního vojska: mjr. žen. v. v. Antonín BURDA 1883
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Karel MATTUŠ 1891
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Antonín SOJKA 1882
přednosta intendanční služby: plk. intend. Josef NEUBAUER 1888
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Adolf HLAVATÝ 1889
II. sbor DVOŘÁK:
velitel: div. gen. Josef VÁŇA 1893
náčelník štábu: plk. gšt. Jakub KRIST 1895
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Raimund MRÁZEK 1897
přednosta 1. oddělení (organizačního): pplk. gšt. Miloslav HOLUB 1897
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): mjr. gšt. Josef PÁNEK 1901
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Ladislav HESS 1905
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. gšt. Karel VONDRÁČEK 1889
velitel dělostřelectva: plk. děl. Bedřich KLESNIL 1894
velitel ženijního vojska: plk. žen. František VONDROUŠ 1891
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Antonín TOCKSTEIN 1892
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef E. FIALA 1883
přednosta intendanční služby: plk. intend. Miloslav KLOFEC 1880
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Augustin EGERT 1890
III. sbor HÁLEK:
velitel: div. gen. Sergěj INGR 1894
náčelník štábu: plk. gšt. František POHUNEK 1896
podnáčelník štábu: plk. gšt. Václav LYSÁK 1895
přednosta 1. oddělení (organizačního): pplk. pěch. Otakar DOKOUPIL 1895
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. pěch. Stanislav DVOŘÁK 8 1907
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Antonín KUBĚNA 1902
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. Václav HAVELSKÝ 1898
velitel dělostřelectva: plk. děl. Eduard KLIMŠA 1893
velitel ženijního vojska: plk. gšt. Ing. Bohumil JUNGER 1883
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Vladimír ŘEHÁČEK 1891
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef BINAR 1880
přednosta intendanční služby: plk. intend. František HRONÍK 1890
přednosta veterinární služby: pplk. vet. MVDr. Bohumil HLAVÁČEK 1891
IV. sbor MYSLBEK:
velitel: div. gen. Josef JANÁČEK 1885
náčelník štábu: plk. gšt. Jaroslav LISÝ 1895
podnáčelník štábu: plk. gšt. Stanislav MAZEL 1894
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. děl. Jaroslav BERKOVEC 1903
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Rudolf VAŠÍČEK 1901
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Josef SUCHOMEL 1902
přednosta 4. oddělení (materiálního): pplk. gšt. Bohdan PTÁČEK 1897
velitel dělostřelectva: plk. gšt. Josef BARTOŠ 1888
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Jan BÖHM 4 1885
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Alexandr DUBSKÝ 1889
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. MUDr. Klement ZRŮNEK 1881
přednosta intendanční služby: plk. intend. František ZIEGELHEIM 1885
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Josef KOSTRHUN 1890
V. sbor KOLÁR:
velitel: div. gen. Alois ELIÁŠ 35 1890
náčelník štábu: plk. gšt. Josef SÝKORA 1890
podnáčelník štábu: pplk. gšt. František COUFAL 1892
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. děl. Jaroslav HRUŠKA 9 1905
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Jaroslav ŘÍHA 1901
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Karel JELÍNEK 1898
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. pěch. Jindřich STODOLA 9 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. František KRYŠTOF 1891
velitel ženijního vojska: plk. žen. Cyril ŠUP 1885
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Hynek POMAHAČ 1888
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef ŠVEC 1881
přednosta intendanční služby: plk. intend. Gustav BRABEC 1888
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Augustin HANSLIAN 1892
VI. sbor RÁZUS:
velitel: div. gen. Rudolf VIEST 3, 36 1890
náčelník štábu: plk. gšt. Jan HEŘMAN 1889
podnáčelník štábu: plk. gšt. Robert PREIDEL 1892
přednosta 1. oddělení (organizačního): kpt. jezd. Radomír MATOUŠEK 9 1904
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. děl. Václav LANGKRAMER 9 1906
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Ladislav KOMENDA 1902
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. děl. Ctibor WEINTRITT 9 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. Vasil KIREJ 5 1879
velitel ženijního vojska: plk. žen. Emil LIPPERT 1885
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Viktor DOSTALÍK 1893
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Vladimír ASMAN 1889
přednosta intendanční služby: plk. intend. Štěpán CHRUDINA 1890
přednosta veterinární služby: pplk. vet. MVDr. Filip UHER 1894
VII. sbor HURBAN:
velitel: div. gen. Josef MÁNEK 1886
náčelník štábu: plk. gšt. Josef VRZÁČEK 1894
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Josef KOSTKA 1896
přednosta 1. oddělení (organizačního): škpt. děl. Josef CINGROŠ 9 1905
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): škpt. gšt. Emil NOVOTNÝ 3 1903
přednosta 3. oddělení (operačního): mjr. gšt. Zdeněk SLÁDEČEK 1901
přednosta 4. oddělení (materiálního): mjr. gšt. František FOŘT 1893
velitel dělostřelectva: brig. gen. Jan RŮŽIČKA 1893
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. RTDr. Vladimír HÁJEK 1889
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Ing. Josef MAREK 1886
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. František SPERLING 1884
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Otakar ČÁP 1887
přednosta veterinární služby: pplk. vet. Josef TOBIŠKA 1889
VIII. sbor TAJOVSKÝ:
velitel: div. gen. Jiří HUDEČEK 37 1888
náčelník štábu: plk. gšt. Jaroslav VEDRAL 1895
podnáčelník štábu: pplk. gšt. Jan REŠ 1896
přednosta 1. oddělení (organizačního): kpt. pěch. Pravoslav ŘIDKÝ 9 1907
přednosta 2. oddělení (zpravodajského): kpt. pěch. Mojmír KŘÍŽ 9 1906
přednosta 3. oddělení (operačního): škpt. gšt. Miroslav SVOBODA 1903
přednosta 4. oddělení (materiálního): škpt. gšt. Vladimír ŠOFFR 1904
velitel dělostřelectva: brig. gen. František HORÁČEK 1891
velitel ženijního vojska: plk. žen. Ing. Antonín ŠLEJMAR 1887
velitel telegrafního vojska: 10 pplk. tel. Bohumil HONOMICHL 1895
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Otakar KARLÍK 1885
přednosta intendanční služby: plk. intend. Karel KRÁL 1889
přednosta veterinární služby: plk. vet. MVDr. Emanuel BROSKVA 1890
 

Velitelství hraničních oblastí, divizí, rychlých divizí a skupin:

Hraniční oblast 31 BLAŽEJ:
velitel: brig. gen. Bedřich NEUMANN 1891
náčelník štábu: pplk. gšt. František BÜRGER 1898
velitel dělostřelectva: 11 pplk. děl. Eduard KÁNSKÝ 1889
velitel ženijního vojska: mjr. žen. František BROŽ 1894
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. František HRONEK 1910
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. František VAŇATA 1892
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Karel VRABEC 1893
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. František NEVRLA 1898
Hraniční oblast 32 MIKULÁŠ:
velitel: brig. gen. Ing. RTDr. Jan KLOUD 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef SUCHÁNEK 1896
velitel dělostřelectva: 11 plk. děl. Vilém HEIDER 4 1886
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Vilém PATZELT 4 1899
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. ing. František HLAVIČKA 1908
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. František ŠŤASTNÝ 1889
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Jaroslav KUNST 1892
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. František MISSBACH 1896
Hraniční oblast 33 DOMINIK:
velitel: div. gen. František MELICHAR 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Eduard ŠINDLER 1896
velitel dělostřelectva: 11 pplk. děl. Ferdinand BAŠNÝ 1886
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Eduard Petr JURKOVIČ 1888
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Jan OHAIM 1901
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Bedřich VOPASEK 1889
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Oldřich HOLZBACH 1894
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Jaroslav JEDLIČKA 1906
Hraniční oblast 34 BOŘIVOJ:
velitel: brig. gen. Antonín PAVLÍK 1888
náčelník štábu: pplk. gšt. Václav VOJTĚCHOVSKÝ 1888
velitel dělostřelectva: 11 plk. děl. Karel PETR 1895
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Ing. Theofan ŠEVČENKO 5 1890
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. Ing. Josef GROSS 1906
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Václav ADAM 1890
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Martin TREFNÝ 1892
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. František LOUBAL 1901
Hraniční oblast 35 VÍTĚZSLAV:
velitel: brig. gen. Karel KUTLVAŠR 1895
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef CHLEBOUN 1895
velitel dělostřelectva: 11 pplk. děl. Vladimír JELÍNEK 1885
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Antonín POLIDOR 1902
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Jan ŠOUREK 1892
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Josef KLIMEŠ 1893
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Jaroslav JONÁŠ 1895
přednosta veterinární služby: mjr. vet. Josef HLADÍK 1893
Hraniční oblast 36 PROKOP:
velitel: brig. gen. Otakar LÍČKA 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef EJEM 1892
velitel dělostřelectva: 11 pplk. děl. Karel KŘIČKA 7 1884
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Alfred WAINHARA 1889
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Josef MOUCHA 1892
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. František BARTONÍK 1888
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Josef PLEVA 1892
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Rudolf KONEČNÝ 1891
Hraniční oblast 37 FLORIÁN:
velitel: brig. gen. Jindřich Jiří BIRULA 6 1894
náčelník štábu: pplk. gšt. Ferdinand ČATLOŠ 3 1895
velitel dělostřelectva: 11 pplk. děl. Gustav PEKÁREK 1890
velitel ženijního vojska: mjr. žen. František LOQUENS 4 1891
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Bohumil MATĚJOVSKÝ 1904
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Ladislav ORT 1891
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Petr TROJAN 1890
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Josef POLESNÝ 1894
Hraniční oblast 38 CYRIL:
velitel: brig. gen. Miloš KUDRNA 1884
náčelník štábu: pplk. gšt. Jan VALENTA 1894
velitel dělostřelectva: 11 pplk. děl. František ČERNÝ 1893
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Josef SAMEK 1886
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. Jaroslav VOSÁHLO 1909
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Rudolf NOVÁK 1889
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Milan ŠINDELÁŘ 1895
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Vladislav ČERVINKA 1902
Hraniční oblast 39 RAFAEL:
velitel: div. gen. Miloš ŽÁK 1891
náčelník štábu: pplk. gšt. Vincenc Maria KOBLITZ 1895
velitel dělostřelectva: 11 plk. děl. Petr NOVÁK 1891
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Václav FECHTNER 1895
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Jaromír DEMEL 1906
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Jan BROKEŠ 1892
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Karel CHROMEČEK 1891
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. František SERBUS 1895
Hraniční oblast 40 MEDARD:
velitel: brig. gen. Ing. Bohumil RYTÍŘ 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Štěpán ANDREAS 1895
velitel dělostřelectva: 11 plk. děl. Karel ANDĚL 1888
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Alois STÖGBAUER 4 1888
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. Alois MUCHA 1910
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Bedřich HAHN 1889
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Václav HLADKÝ 1895
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Augustin BINTER 2 1903
Hraniční oblast 41 ALFONS:
velitel: brig. gen. Ondřej MORAVEC 1887
náčelník štábu: pplk. gšt. Jan PACHOLÍK 1893
velitel dělostřelectva: 11 pplk. děl. Roman SEMBRATOVIČ 5 1890
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Hugo BUŘINSKÝ 1903
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Oto SOBĚTZKÝ 1902
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Leopold MOKRÁČEK 1893
přednosta intendanční služby: mjr. intend. František PERGTOLD 1893
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Antonín ZACH 4 1896
Hraniční oblast 42 KAROL:
velitel: brig. gen. Oleg SVÁTEK 1888
náčelník štábu: pplk. gšt. Theodor LANG 1887
velitel dělostřelectva: 11 plk. děl. Jaroslav TYRNA 1894
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Arkadij KULIČENKO 5 1895
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Ing. Štefan ZÁVODNÝ 3 1906
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. František ULMAN 1888
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Metoděj HLUCHÝ 1890
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Josef LOYKA 1894
Velitelství okrsku Praha PŘEMYSL:
velitel: brig. gen. Cyril LANGER 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Rudolf FEISTMANTL 1892
velitel dělostřelectva: nesystemizován
velitel ženijního vojska: 12 pplk. žen. Bohumil BLÁHA 1889
velitel telegrafního vojska: 12 por. tel. Zdeněk RAMEŠ 1912
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Jan KESSLER 1892
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Miroslav SOTTNER 1894
přednosta veterinární služby: kpt. vet. v z. MVDr. Antonín TRINKS 1893
2. divize MÁCHA:
velitel: brig. gen. Valentin POZDÍŠEK 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef UHER 1892
velitel dělostřelectva: plk. děl. Josef KOUDELKA 1894
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Antonín STUDENÝ 1893
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. František KŘEČAN 1905
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Václav MAZÁČ 1894
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Jan SEKAL 1897
přednosta veterinární služby: pplk. vet. Jindřich FRITSCH 4 1886
3. divize HOLEČEK:
velitel: brig. gen. František JELÍNEK 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Augustin MRÁZEK 1893
velitel dělostřelectva: plk. děl. Václav HOFFMANN 1895
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Alois HRABČÍK 1890
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Josef PETRŽELA 1894
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Antonín HOŘEJŠ 1890
přednosta intendanční služby: škpt. intend. Václav MAYER 1904
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Karel BUREŠ 1894
4. divize HEYDUK:
velitel: brig. gen. František BLÁHA 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Vít ONDRÁŠEK 1896
velitel dělostřelectva: plk. děl. v. v. Julius FRIML 1883
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Ing. Karel ŠPALEK 1889
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Ing. Stanislav PLCH 1901
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef EMR 1881
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Jan KOLINSKÝ 1893
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Bohumír FILIP 1897
5. divize BEZRUČ:
velitel: brig. gen. Alois BENDA 1890
náčelník štábu: mjr. gšt. Emanuel BEČVÁŘ 2 1896
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jan TOMÁŠEK 1894
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Pavel MILOTA 1889
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Jaroslav ŠÍMA 1902
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Ota BAUMRUCKER 1879
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Fabian NOVOTNÝ 1898
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Josef SOUKUP 1897
6. divize KALVODA:
velitel: brig. gen. František TALLAVANIA 1894
náčelník štábu: pplk. gšt. Rudolf PILFOUSEK 4 1899
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jan PELIKÁN 1893
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Jaroslav SIROTEK 1898
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Rudolf NEČESANÝ 1898
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Josef TUMA 1891
přednosta intendanční služby: kpt. intend. Václav STEHLÍK 1906
přednosta veterinární služby: 1
7. divize ALEŠ:
velitel: brig. gen. Karel KLUBAL 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Oskar SCHREIBER 1893
velitel dělostřelectva: plk. děl. Adolf DVOŘÁČEK 1894
velitel ženijního vojska: pplk. žen. František BLAHA 1893
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Ing. Ludvík ROKYTA 1908
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Eduard RYS 1888
přednosta intendanční služby: škpt. intend. Karel MOUČKA 1899
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Jan BUREŠ 1894
8. divize MÁNES:
velitel: brig. gen. Otakar ZAHÁLKA 38 1891
náčelník štábu: pplk. gšt. František JANDA 1898
velitel dělostřelectva: plk. děl. Antonín KRATOCHVÍL 1890
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Josef LIBNAR 1893
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Josef ŠERKS 1893
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Bedřich ŠMELCER 1887
přednosta intendanční služby: škpt. intend. Bruno ZAPLETAL 1903
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Karel JIŘINA 1895
9. divize HODŽA:
velitel: brig. gen. Jan BENEŠ 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Jaroslav POŠÍBAL 1897
velitel dělostřelectva: plk. děl. Karel KLOBOUČNÍK 1884
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Vladimír ŠPALEK 1897
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Jaroslav PITNER 1900
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Adolf SCHUBERT 1882
přednosta intendanční služby: kpt. hosp. Jindřich BARTŮNĚK 1901
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. František RÉDA 1891
10. divize TOMAŠÍK:
velitel: brig. gen. Rudolf HOŠEK 1887
náčelník štábu: pplk. gšt. Karel HOFFMANN 1896
velitel dělostřelectva: plk. děl. Viktor RYCHLÍK 1889
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Václav DONÁT 1893
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. František BRADA 1905
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. František KŇŮR 1882
přednosta intendanční služby: škpt. děl. Eduard VOKŮRKA 1904
přednosta veterinární služby: mjr. vet. Josef MUNDL 1895
11. divize DOBROVSKÝ:
velitel: brig. gen. František KUKAČKA 1884
náčelník štábu: pplk. gšt. Ladislav HÜBELBAUER 1898
velitel dělostřelectva: plk. gšt. Josef CHURAVÝ 1894
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Josef LIPPERT 4 1894
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Eduard KREJZLÍK 1898
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef KRUMPHANZL 1891
přednosta intendanční služby: kpt. prov. Josef VÁVRA 1906
přednosta veterinární služby: škpt. vet. Otakar NĚMECKÝ 1902
12. divize FAJNOR:
velitel: plk. gšt. Josef BUBEN 1891
náčelník štábu: mjr. gšt. Karel EMINGER 1898
velitel dělostřelectva: plk. děl. František GRUBL 1889
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Ing. František ROTKOVSKÝ 1891
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Antonín HANAČÍK 1892
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Bonifác FUKALA 1887
přednosta intendanční služby: kpt. hosp. Karel LUDVÍK 1905
přednosta veterinární služby: škpt. vet. Jan DIDKOVSKÝ 5 1886
13. divize ÚPRKA:
velitel: brig. gen. Alois MACHAČÍK 1883
náčelník štábu: pplk. gšt. Theodor KAISLER 1894
velitel dělostřelectva: plk. děl. František FIALA 1892
velitel ženijního vojska: kpt. žen. Ing. František VESELÝ 1909
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Ladislav PAVLÍK 1898
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef JÍRA 1882
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Václav VALTA 1895
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Mikuláš FERJENČÍK 3 1904
14. divize FIBICH:
velitel: brig. gen. Josef ZMEK 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef PAVLÍČEK 1895
velitel dělostřelectva: plk. děl. Vladimír DRNEC 1895
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Stanislav VIDLÁK 1889
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Josef POSPÍŠIL 1891
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. František RENČ 1889
přednosta intendanční služby: 1
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. František HABARTÍK 1900
15. divize JÁNOŠÍK:
velitel: brig. gen. Bohuslav VŠETIČKA 39 1893
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef WERNER 1897
velitel dělostřelectva: plk. děl. Josef HARANT 40 1887
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Eduard STADLER 4 1894
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Miloslav SVOBODA 1900
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Julius CAESAR 1891
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Jan JAROMĚŘSKÝ 1891
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Josef KNÉSL 1899
16. divize JABLONSKÝ:
velitel: brig. gen. František MARVAN 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Petr DUDA 1897
velitel dělostřelectva: plk. děl. Robert FUKAL 1886
velitel ženijního vojska: od 1.10. škpt. žen. Vojtěch REGE 3 1903
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. Josef NOVÁK 1911
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Milan PEŠA 1890
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Jaroslav SIKYTA 1895
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Richard WEISER 1891
17. divize BLODEK:
velitel: brig. gen. Václav ŠIDLÍK 1884
náčelník štábu: pplk. gšt. Václav DVOŘÁK 1898
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jaroslav KLÍMA 1893
velitel ženijního vojska: 1
velitel telegrafního vojska: 10 por. tel. Ludevít STEINER 3 1912
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Jan SEGEŤA 2 1882
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Rudolf DARNÍK 1890
přednosta veterinární služby: 1
18. divize ERBEN:
velitel: brig. gen. Miloslav FASSATI 1887
náčelník štábu: mjr. gšt. Lubor MAREK 1901
velitel dělostřelectva: plk. děl. Albín HOLUBEK 1895
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Ing. Antonín SAMEŠ 1895
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. Ing. Čeněk OCHRANA 1907
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Vítězslav HRADIL 1890
přednosta intendanční služby: kpt. intend. Rudolf ČERNÝ 1905
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Antonín LUKŠÍK 1895
19. divize ARBES:
velitel: brig. gen. František HNĚVKOVSKÝ 1887
náčelník štábu: pplk. gšt. Stanislav SULEDR 1897
velitel dělostřelectva: plk. gšt. Otakar KRUDENC 1890
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Leopold VILÍM 1894
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. František JUNEK 1896
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef SMAŽINKA 1885
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Viktor JIROŠ 1897
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Theodor MEDEK 1905
20. divize BERNOLÁK:
velitel: brig. gen. František KRAVÁK 1889
náčelník štábu: pplk. gšt. Ferdinand HOUDEK 1892
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jiří AKINTIJEVSKIJ 5 1888
velitel ženijního vojska: škpt. žen. Emil LUDVÍK 1898
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Václav STRYHAL 1905
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Vladimír LEDERER 1893
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Jaromír PEYCHL 1898
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. František JURNÝ 1895
21. divize ŠAFAŘÍK:
velitel: brig. gen. Jaroslav ČIHÁK 1891
náčelník štábu: pplk. gšt. Josef ŠANDA 1888
velitel dělostřelectva: plk. gšt. Ladislav ŠANDERA 1892
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Jaroslav VEVERKA 1895
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. František KOVÁŘ 1898
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Bohumil JAROŠ 1884
přednosta intendanční služby: npor. prov. Bedřich UREŠ 1907
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Stanislav REINER 1898
22. divize HVIEZDOSLAV:
velitel: brig. gen. Josef BERÁNEK 1892
náčelník štábu: pplk. gšt. Antonín POSPÍŠIL 1898
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jaroslav HOŘEJŠÍ 1890
velitel ženijního vojska: mjr. žen. Josef MATOHLÍNA 1897
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Jan MORVIC 3 1898
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Arnošt HAAS 1884
přednosta intendanční služby: kpt. prov. Vladimír ZUSKA 1905
přednosta veterinární služby: mjr. vet. Josef TOULA 4 1892
1. rychlá divize KAZIMÍR:
velitel: brig. gen. Julius FIŠERA 1894
náčelník štábu: pplk. gšt. Antonín ŠILHAVÝ 1892
velitel dělostřelectva: plk. děl. Alois LIŠKA 1895
velitel jezdecké brigády: plk. jezd. František HEŘMAN 1884
velitel motorizované brigády: plk. pěch. František VÁVRA 1889
velitel ženijního vojska: mjr. žen. František NOSEK 1896
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. František SVÁROVSKÝ 1898
přednosta automobilní služby: škpt. děl. Karel SÝKORA 1897
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Josef FRAUS 1888
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Jan NĚMEČEK 1896
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Jaroslav ŠTROBACH 1894
2. rychlá divize ONDŘEJ:
velitel: brig. gen. JUDr. Josef KOUTŇÁK 1890
náčelník štábu: pplk. gšt. Jan KOPECKÝ 1891
velitel dělostřelectva: plk. děl. Cyril PAZDERA 1896
velitel jezdecké brigády: plk. jezd. Hynek HRČEK 1891
velitel motorizované brigády: plk. pěch. Miloslav BERKA 1892
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Ing. Bohumil NOVOTNÝ 1890
velitel telegrafního vojska: 10 kpt. tel. Vojtěch BODLÁK 1906
přednosta automobilní služby: 1
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Vojtěch POLÁŠEK 1891
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Rudolf POTULICKÝ 1888
přednosta veterinární služby: mjr. vet. MVDr. Leopold HÉL 1898
3. rychlá divize DAVID:
velitel: brig. gen. Jaroslav EMINGER 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Karel VEIT 1895
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jindřich VARHANÍK 1894
velitel jezdecké brigády: plk. jezd. Alois ZAPLETAL 1887
velitel motorizované brigády: plk. pěch. Václav KUČERA 1889
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Ota MESSENSKÝ 1887
velitel telegrafního vojska: 10 mjr. tel. Ing. Karel ONDRUŠKA 1901
přednosta automobilní služby: kpt. děl. František BURŠÍK 1906
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Ladislav NEMEŠ 3 1898
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Čeněk DOLEŽAL 1893
přednosta veterinární služby: škpt. vet. MVDr. Václav OTÁHAL 1902
4. rychlá divize VOJTĚCH:
velitel: brig. gen. Josef DVOŘÁK 1892
náčelník štábu: pplk. gšt. Ferdinand MONZER 1898
velitel dělostřelectva: plk. děl. Josef SRSTKA 1895
velitel jezdecké brigády: plk. jezd. Jaroslav MACAS 1892
velitel motorizované brigády: plk. gšt. František RAKOVČÍK 1893
velitel ženijního vojska: pplk. žen. Jan CZAPKA 1882
velitel telegrafního vojska: 10 škpt. tel. Ing. Oskar MACEK 1906
přednosta automobilní služby: škpt. děl. František POUKAR 1897
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Josef KRČMÁŘ 1894
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Karel MADER 1890
přednosta veterinární služby: pplk. vet. Jaroslav BROSKVA 1888
Skupina 1 VLASTIMIL:
velitel: brig. gen. Václav PETŘÍK 1885
náčelník štábu: pplk. gšt. Ferdinand KOČÍ 1896
velitel dělostřelectva: plk. děl. Jan VLACHÝ 1895
velitel ženijního vojska: 12 škpt. žen. Přemysl FORŠT 1898
velitel telegrafního vojska: 12 škpt. tel. František JIRÁNEK 1901
přednosta zdravotnické služby: pplk. zdrav. MUDr. Jaroslav ZEMAN 1895
přednosta intendanční služby: kpt. prov. Josef KREJČÍ 1899
přednosta veterinární služby: 1
Skupina 2 JAROMÍR:
velitel: brig. gen. František SLUNEČKO 1886
náčelník štábu: pplk. gšt. Karel VIKTORIN 1897
velitel dělostřelectva: pplk. děl. Josef MAŠÍN 1896
velitel ženijního vojska: 1
velitel telegrafního vojska: 10 npor. tel. Rudolf JEDLIČKA 1905
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. MUDr. Filip PAUSAR 1881
přednosta intendanční služby: škpt. intend. František VAŠEK 1900
přednosta veterinární služby: 1
Skupina 4 VLK:
velitel: brig. gen. Václav KUNEŠ 1889
pobočník: 1
 

Ostatní vyšší velitelství:

Letecká brigáda ROHÁČ:
velitel: brig. gen. Karel PROCHÁZKA 1890
náčelník štábu: škpt. gšt. Václav LANGER 1902
 

Velitelství „ČV“

velitel: div. gen. v. v. Robert RYCHTRMOC 1875
náčelník štábu: brig. gen. Bonifác KÁŇA 1893
ředitel technických prací: brig. gen. Ing. Karel ŠTĚPÁNEK 1883
Velitelství „ČV-sever“
velitel: div. gen. v. v. František BARTOŠ 1880
náčelník štábu: 1
Velitelství „ČV-jih“
velitel: brig. gen. v. v. Bohuslav KÁLAL 2 1885
náčelník štábu: 10
Velitelství „M“
velitel: arm. gen. v. v. Josef BÍLÝ 1872
náčelník štábu: plk. gšt. Ladislav KOTÍK 1896
ředitel technických prací: brig. gen. Ing. Jan ČERMÁK 1893
Velitelství „M-sever“
velitel: div. gen. v. v. Čeněk WEISS 1875
náčelník štábu: škpt. děl. Vladimír MALINA 1902
Velitelství „M-střed“
velitel: div. gen. v. v. Čeněk HAUŽVIC 1882
náčelník štábu: škpt. gšt. Rudolf STRATIL 1904
Velitelství „M-jih“
velitel: div. gen. v. v. Josef VITOUŠEK 1879
náčelník štábu: mjr. gšt. Bohumír KOBLIHA 1902
 

I. sborová oblast:

velitel: brig. gen. v. v. Ladislav ZBOŘIL 1876
náčelník štábu: plk. gšt. v. v. František KRUPIČKA 1880
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. Hugo RAKUŠAN 1875
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Josef MANDAUS 1875
přednosta intendanční služby: plk. intend. v. v. Josef VOLANSKÝ 1880
II. sborová oblast:
velitel: brig. gen. v. v. Josef HULÍK 1878
náčelník štábu: plk. gšt. v. v. Jaroslav PALEČEK 1881
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. František ŠABATA 1878
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Antonín HURÁŇ 1880
přednosta intendanční služby: pplk. intend. Václav VOLANSKÝ 1888
III. sborová oblast:
velitel: brig. gen. v. v. Josef VAMBERSKÝ 1878
náčelník štábu: plk. gšt. v. v. Zdeněk JEŽEK 1880
velitel dělostřelectva: 1
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Josef PÍCEK 1874
přednosta intendanční služby: mjr. intend. Vojtěch HYK 1896
IV. sborová oblast:
velitel: brig. gen. v. v. Karel HEŘMAN 1875
náčelník štábu: plk. gšt. v. v. Ing. Jaroslav BALCAR 1882
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. Antonín HANÁK 1876
přednosta zdravotnické služby: plk. zdrav. v. v. MUDr. Alois BAUER 1875
přednosta intendanční služby: plk. intend. v. v. Eugen MACHAČ 1876
V. sborová oblast:
velitel: brig. gen. v. v. Antonín ČÍLA 1883
náčelník štábu: pplk. gšt. v. v. Jiří KOSINA 1894
velitel dělostřelectva: brig. gen. v. v. Karel KONOPIK 4 1880
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Jindřich KOLÁČNÝ 1875
přednosta intendanční služby: plk. intend. v. v. Antonín KALLUS 1880
VI. sborová oblast:
velitel: plk. pěch. v. v. Arnošt HRBENSKÝ 1875
náčelník štábu: mjr. gšt. v. v. Jan KUČERA 41 1894
velitel dělostřelectva: 1
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Alois STAVĚL 1874
přednosta intendanční služby: plk. intend. v. v. Jaroslav ŠTĚPÁNEK 1882
VII. sborová oblast:
velitel: brig. gen. v. v. Ladislav FORBELSKÝ 1875
náčelník štábu: plk. gšt. v. v. František MATERNA 1879
velitel dělostřelectva: plk. děl. v. v. Valentin VODIČKA 1883
přednosta zdravotnické služby: gen. zdrav. v. v. MUDr. Rudolf TRENKLER 1870
přednosta intendanční služby: mjr. intend. František HÁJEK 1897
 

Velitelství cizích dobrovolníků:

velitel: brig. gen. v. v. Miloslav BÁRTA 1876
náčelník štábu: pplk. pěch. Ladislav PREININGER 1895
 

Posádkové velitelství s vyšší působností Velká Praha:

velitel: brig. gen. Jaroslav ČERVINKA 1889
náčelník štábu: plk. gšt. Antonín HVÍŽĎÁLEK 1891
 

Velitelství okrsku Plzeň-Nýřany:

velitel: plk. pěch. Jaroslav KONEČNÝ 1891
náčelník štábu: mjr. gšt. Jindřich NAVRÁTIL 1897
 

Ústřední železniční velitelství UŽOVKA:

velitel: pplk. gšt. Stanislav ZIMA 1897
zástupce velitele: plk. gšt. v. v. Josef ZIMMERMANN 1880
Dopravní oddělení:
přednosta: pplk. gšt. Ing. František KOBLITZ 1886
Technicko-provozní oddělení:
přednosta: 42
Vojenské oddělení:
přednosta: mjr. gšt. Jan KOLLER 2 1901
Regulační komise:
RK I Praha ŠALOUN
velitel: pplk. gšt. Alois MÁCA 1897
RK II Brno ŠTURSA
velitel: mjr. gšt. Jaroslav TALÁŠEK 1898
RK III Vrútky ŠIMÁČEK
velitel: pplk. gšt. Emil HORYNA 1897
RK IV Olomouc BROŽÍK
velitel: pplk. gšt. Vilibald ZDRAŽIL 1894
RK V Poprad RUMAN
velitel: mjr. gšt. Oldřich RICHTER 1902
expozitura RK V Užhorod ŠALDA
velitel: mjr. konc. Jan RÝDL 1888
RK VI Německý Brod ČAPEK
velitel: mjr. gšt. Antonín PŘÍHODA 1899
expozitura RK VI Pardubice ČELAKOVSKÝ
velitel: pplk. gšt. Alois POKORNÝ 1894
RK VII Plzeň TŘEBÍZSKÝ
velitel: pplk. gšt. Emerich MAZAL 1888
RK VIII Leopoldov KUKUČÍN
velitel: pplk. gšt. Otakar ŽAMPACH 1899

 

1 Údaj není autorům znám.
2 Údaj je nutno ověřit.
3 Jmenovaný byl slovenské národnosti.
4 Jmenovaný byl německé národnosti.
5 Jmenovaný byl ruské národnosti.
6 Jmenovaný byl litevské národnosti.
7 Jmenovaný byl italské národnosti.
8 Absolvent Vysoké školy válečné.
9 Posluchač Vysoké školy válečné.
10 Velitelem telegrafního vojska byl v duchu ustanovení předpisu MOB-9 velitel příslušného telegrafního praporu, který zároveň zastával funkci přednosty spojovací služby a polní poštovní služby.
11 Velitelem dělostřelectva se stal podle předpisu MOB-5 velitel příslušného dělostřeleckého pluku hraniční oblasti, který souběžně vykonával funkci přednosty zbrojní služby.
12 Přidělený důstojník u 3. oddělení štábu.
13 Dne 4. 10. byl brig. gen. Vladimír Kajdoš jmenován ministrem železnic a současně pověřen vedením ministerstva pošt a telegrafů.
14 Po přijetí tzv. mnichovské dohody 30. 9. plk. gšt. Hynek Štěpánský odjel v odpoledních hodinách do Německa jako člen vojenské subkomise smíšené mezinárodní komise vyslanců - signatářů výše uvedené dohody.
15 Od 5. 10. do 18. 10. plk. gšt. Václav Kemr z pověření zastupoval náčelníka Hlavního štábu.
16 Počínaje 1. 10. se propagační skupina zpravodajského oddělení rozšířila na samostatné oddělení HŠ s následující strukturou:
přednosta oddělení: pplk. gšt. Jiří Letov 1897
skupina A (všeobecná): mjr. pěch. Bedřich Valla 1892
skupina B (tisková): mjr. gšt. Josef Vais 1897
skupina C (rozhlasová): mjr. gšt. Jaroslav Brož 1898
skupina D (filmová): škpt. konc. Jiří Jeníček 1895
17 Původně byl pro funkci velitele ženijního vojska HV určen brig. gen. František Havel (1883), který ovšem místo div. gen. Františka Nosála (1879), jmenovaného 22. 9. ministrem veřejných prací, působil jako přednosta odboru na MNO.
18 Funkci velitele útočné vozby HV podle mobilizačního předurčení měl vykonávat plk. gšt. Oleg Václav Procházka (1896), který se ovšem t. č. nacházel na služební cestě v SSSR. Ve funkci jej nahradil plk. jezd. Josef BURŠÍK, který byl pravděpodobně původně předurčen jako přednosta všeobecné skupiny.
19 Nejprve měl funkci přednosty remontní služby HV zastávat gen. rem. v. v. Emanuel Prušák (1872). Ten ale z důvodu nemoci nebyl schopen služby.
20 Přednostou duchovní služby církve československé se měl stát škpt. duch. Václav Man (1904), který byl ovšem v uvedené době nemocen.
21 K výkonu služby nastoupil později.
22 Od 1. 10. se div. gen. František Hrabčík nacházel u čs.-polské delimitační komise.
23 Počátkem října brig. gen. Josef Braun působil jako člen čs.-polské delimitační komise. Poté se ujal velení 8. divize.
24 Od 5. 10. se div. gen. Mikuláš Doležal stal velitelem VI. sboru.
25 Dne 30. 9. v odpoledních hodinách div. gen. Karel Husárek odjel do Německa jako člen vojenské subkomise smíšené mezinárodní komise vyslanců - signatářů mnichovské dohody. Do ČSR se trvale vrátil 12. 10. Od 4. 10. jmenován ministrem veřejných prací.
26 Brig. gen. Jaroslav Němeček dne 14. 10. převzal velení 15. divize.
27 Počínaje dnem 4. 10. přestal plk. gšt. Zdeněk Vltavský vykonávat funkci podnáčelníka štábu I. armády.
28 Od 7. 10. se plk. žen. Josef Petřík ujal funkce velitele ženijního vojska IV. armády.
29 Arm. gen. Josef Votruba dne 6. 10. předal funkci velitele III. armády, 8. 10. odjel z Kremnice a 9. 10. převzal funkci velitele IV. armády.
30 Dne 3. 10. arm. gen. Lev Prchala odevzdal funkci velitele IV. armády, 4. 10. přijel do Kremnice a 6. 10. převzal funkci velitele III. armády.
31 Od 6. 10. se plk. žen. Ing. Václav Lupínek ujal funkce velitele ženijního vojska II. armády.
32 V době od 4. 10. do 8. 10. div. gen. Antonín Hasal vykonával povinnosti velitele IV. armády.
33 Od 4. 10. byl plk. gšt. František Trutnovský podnáčelníkem štábu I. armády.
34 Pplk. gšt. František Hála se od 4. 10. stal podnáčelníkem štábu I. sboru.
35 Dne 12. 10. div. gen. Alois Eliáš odjel k MNO.
36 Od 5. 10. div. gen. Rudolf Viest působil u čs.-maďarské delimitační komise.
37 Počínaje 12. 10. div. gen. Jiří Hudeček převzal velení V. sboru.
38 Dne 25. 10. byl brig. gen. Otakar Zahálka s platností od 7. 10. jmenován přednostou oddělení Hlavního štábu pro úpravu státních hranic s Německem.
39 Od 12. 10. brig. gen. Bohuslav Všetička velel VIII. sboru.
40 V době od 12. 10. do 14. 10. plk. děl. Josef Harant velel 15. divizi.
41 Od 3. 10. se náčelníkem štábu VI. sborové oblasti stal plk. gšt. v. v. Richard Stuchlý (1879).
42 Pro výkon funkce přednosty technicko-provozního oddělení ÚŽV byl předurčen civilní úředník ministerstva železnic.

Seznam zkratek:
CPO - Civilní protiletecká obrana
DPL - Dělostřelectvo proti letadlům
HŠ - Hlavní štáb
HV - Hlavní velitelství
MNO - Ministerstvo národní obrany
NÚH - Nejvyšší úřad hospodářský
OPL - Obrana proti letadlům
RK - Regulační komise
ÚŽV - Ústřední železniční velitelství
ZVV - Zemské vojenské velitelství


Poslední aktualizace: 31.05.2003

NAVRCHOLU.cz